Skall staten bekosta den nya svinhusinredningen?

Skäggs aktiebolag i Vestkinde påpekar i skrivelse till k. m:t, att den 1 april i fjol utbrutna, svinsjukan i bolagets svinbesättning å Skäggs gård ännu ej upphört trots de noggrannaste desintektionsåtgårder. Då medicinalstyrelsen avslagit vederbörande länsveterinär framställning om nedslaktning ev hela bomättningen, c:a 200 svin, anser bolaget det vara på tiden. ett mera effektiva åtgärder vidtagas. Dessa böra inriktas på desinfektionsåtgärder.
Den nuvarande träinredningen lägger emellertid hinder i vägen för en verkligt effektiv desinfektion, varför bolaget tänkt sig densamma ersatt med en mara hygienisk inredning av järn, tegel och betong. Kostnaderna härför, beräknade till 1,984 kr., ,finner bolaget emellertid betungande samt hemställer därför under framhållande av att det är ett allmänt intresse, att smittohärden snarast avlägsnas, att k. m:t måtte anvisa statsbidrag idr arbetets utförande. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 24 Maj 1923
N:r 117

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *