Ur dagens post. Kriget.

England tar blockaden lugnt.
Engelska amiralitetet meddelar, att inalles sju engelska fartyg blifvit sänkta af tyska undervattensbåtar sedan 18 febr., under det att 708 ångare på kvar och en öfver 300 ton af alla nationaliteter ankommit till brittiska hamnar och 673 afgått därifrån under den vecka som slutade med 24 dennes. Sammanlagda antalet ankomna ångare under de senaste 8 tveckorna före nämda dag var 5,772 och antalet afgångna 5,507.
Parlamentsledamoten Samuel Roberts, som är stor skeppsredare, har i Sheffield hållit ett tal, hvari han yttrade, att den skada de tyska undervattensbåtarna vore i stånd att tillfoga Enland, endast vore rätt begränsad. Enligt den kännedom han hade af undervattensbåtarna voro de icke ett så dödsbringande vapen som många trodde. Vissa försiktighets-mätt hade vidtagits och hade redan visat sig verksamma. Om fartygen endast följde gifna instruktioner, vore inga undervattensbåtar i stånd att träffa dem.

England envisas att anvanda neutrala flaggor.
Corriere della Sera meddelar att engelska regeringen den 22 besvarat de neutrala staternas protester mot missbruket af deras flaggor; svaret var afvisande.

Dardanellerfortens beskjutning.
Det återstår att se, huru pass betydande den verkliga effekten af beskjutningen af Dardanellerforten skall visa sig vara. I Framkrike hysar man alltjämt de mest öfverdrifna förhoppningar. Efter Konstantinopels eröfring skola ryska, franska och engelska trupper förena sig med serbiska armén och gå på Wien! General Pau har varit med om att förbereda denna krigsplan. Den i Odessa samlade ryska armén skall landsättas vid Midia på turkiska kusten, nordväst om Bosporen, för att sedan marschera på Konstantinopel.
Sedan forten vid Dardanellersundet, som man hoppas snart nog, förvandlats till grus, skall man rensa passagen genom att spränga minorna i sundet med hjälp af timmerflottar. På det sättet skulle man öppna en ränna af hundra meters bredd, genom hvilken slagskeppen skulle kunna gå in i Konstantinopel.
Därefter är man säker på, att Italien vill komma med i kriget.
Allt detta låter storartadt. Emellrttid är att märka, att sundet är 75 km långt, och en del af befästningarna torde svårligen vara åtkomliga från sjön.
Det torde säkerligen ej bli någon lätt sak att taga Konstantinopel. Och äfven om det lyckades, skulle kanske ententemakterna råka i förlägenhet om hvad de skulle göra därmed. I underhuset förklarade på torsdagen sir Edward Grey, »att han icke sett eller kunnat finna i någon redogörelse för ryske utrikesministern Sasanoffs senaste tal i riksduman någon förklaring, att Ryssland hade för afsikt att för beständigt besätta Konstantinopel».
Den förklaring — tillade utrikesministern — som jag sett, gick ut på, att händelserna på rysk-turkiska gränsen skulle föra Ryssland närmare förverkligandet af de politiska och ekonomiska problem, som stå i samband med Rysslands tillt, äde till öppna hafvet. Detta vore en sträfvan, som hade vår fulla sympati. (Bifall). Den närmaste angifna formen, under hvilken denna sträfvan skulle förverkligas, komme utan tvifvel att få sin lösning i fredsvillkoren.
Deklarationen förefaller betänkligt stäld på skrufvar.

Ryssarnas omringande.
Pester Lloyd skrifver: De båda flyglarna af vår front, som hittills bildat en trubbig vinkel med hvarandra, komma hvarandra allt närmare, så att fiendens styrkor råkat mellan våra truppmassor. Ryssarna försöka där en genombrytning genom att draga till sig friska trupper, men vi ha ständigt omintetgjort deras ansträngningar. Långsamt men oafbrutet fortsätta vi vår offensiv.

Ha turkarna segrat i Kaukasien?
Den turkiska telegrambyrån Milli har från sin korrespondent vid Svarta hafvet mottagit följande telegram:
De strider, som under de sensate dagarna stått i trakten af Bortschko, norr om Artvin, ha slutat mod fullstindig seger för de turkiska trupperna. Dessa besatte efter ett från Tschetskeprus förstaget angrepp flera viktiga punkter, Ryssarna ledo svåra förluster och togo till flykten. De ryska officerarna måste använda våld för att hålla de flyende tillbaka, hvilket visar, hur demoraliserade de ryska trupperna äro.

Efterskörd från slaget vid Falklandsöarna.
Kölnische Zeitung offentliggör ett bref från Montevideo, hvari omtalas, att i fort Stanley på Falklandsöarna ligga sju engelska kryssare, däraf tre hjälpkryssare, med allvarligt haveri från deltagandet i slaget vid Falklandsöarna.

Det franska flygväsendets förfall.
Ett telegram från Paris till Giornale d’Italia fastställer, att man förvånar sig i Frankrike högeligen öfver att intet fransk aeroplan fans i beredskap i Calais, för att angripa den bombarderande zeppelinaren, och att hindra en ytterligare beskjutning. Vidare beklagar man i franska militärkretsar lifligt den fullkomliga des-organisationen af den femte franska armén. Ehuru i enstaka fall utmärk. ta prestationer gjordes, visade den sig dock i allmänhet i afseende på. disciplin och beväpning oförberedd. Detta allt vore smärtsamt för Frankrike, son dock varit flygväsendets vagga och sedan det under det senaste året låtit slå sig i alla rekord af tyskarna, öfverträffas det nu af dem i fråga om apparatens flygkraft och verkningssätt.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 Februari 1915
N:r 48

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *