Ur dagens post. Kriget.

Blockaden af England.
En svensk ångare Vala, som på måndagen inkom till Esbjerg från Amerika med last af oljekakor, har, enligt Esbjerg-Posten, på Atlanten uppfiskat en tom räddningsbåt af järn, som bar namnet Theodore Palmer, New London.
Besättninigen på den sänkta ångaren Ville de Lille uttalar sig mycket erkänsamt om den tyska undervattensbåtens uppträdande. Den gaf de ombordvarande tid att förflytta sig öfver i räddningsbåtarna och taga lifsmedel med sig. Den gaf räddningsbåtarna ylletäcken och bröd, hjälpte kaptenen, som skadat sin fot, att förbinda skadan, och gaf honom skor och strumpor. Vidare tog den räddningsbåtarna på släp och bogserade dem ända till på 500 meters afstånd från stranden vid Barfleur. Allt med största lugn och kallblodighet. Därefter dök undervattensbåten och försvann.
Vid Goodwin Sands har, enligt Daily Mail, uppfiskats en räddningsbåt, tillhörande spanska ångaren Horacio från Bilbao. Det befaras, att ångaren gått under.
Irländska ångbåtsbolagets båtar mellan Liverpool och norra Wales gå nu under den gröna irländska flaggan till skydd mot tyska undervattensbåtar. Skulle tyskarna skjuta mot den irländska flaggan, skulle detta säkerligen väcka oerhörd förbittring bland irländare i Amerika.

Huru många äro undervattensbåtarna?
Daily Mails Köbenhavns korresp meddelar, att Tyskland under sex månader bygt 120 stora undervattensbåtar. Hvarje båt uppgifves kunna strö ut öfver 100 minor, hvarje på 600 kg.

Våldsam kamp vid Ypern.
Från Berlin telegraferas till G. H. T.: Den holländska tidningen Telegraaf meddelar från Sluis: Sedan 20 febr. rasar vid Ypern en våldsavi strid, hvilken särskildt koncentrerar sig på två punkter, nämligen buskskogen mellan Beselere och Zilebeke i närheten af järnvägen.

Det tyska artilleriets fruktansvärda verkan.
För det tyska artilleriet, hvilket enligt de ryska krigskorrespondenternas åsikt oupphdrligt fullkomnats, hafve ryssarna utomordentlig respekt.
Så berättar Russkoje-Slowo, att, när de tunga tyska 9- och 11-tumskanonema nattetid träda i aktion, ses ett rödt sken på himlen. Vid Skiernewice använde tyskarna äf ven 16 ½ tumskanoner. Skotten komma så tätt efter hvarandra, att man hör ett oafbrutet dånande, mark och luft darra och hela horisonten insvepes i ogenom tränglig rök. De flesta sårade äro offer för denna mördande eld Öfver hufvud taget slåss tyskarna som vildar. De äro outtröttliga i att gå till storms.
I samma tidning berättar dess krigskorrespondent Renow om 42-cm:smörsarnas förhärjande verkningar, i det han skrifver, att ett sådant skjutande har ännu ingen människa förut förnummit. Ett skott förvandlade vid en station en hel järnvägsvagn med varma kläder från den af tsaren skänkta depån till en hög spillror.

Anfallet mot Dardanellerna.
Konstantinopel skall tagas, förklaras i Times.

Från London telegraferas, att Times sjömilitära korrespondent skrifver, att man nu måste genomföra angreppet på Dardanellerna till ett lyckligt slut, Han skritver vidare: »Till hvarja pris måste sundet öppnas och halfön Kersonesos besättas. Detta innebure början till ett nytt skede i kriget, som icke komme att sluta med blott en demonstration af de allierades flottor utanför Konstantinopel, utan denna stad måste antingen ge sig eller läggas i aska. Handeln med Svarta haf vet måste få öppna vägar. Och när fienden blifvit träffad på, denna mycket känsliga punkt, då kommer detta säkert att genast visa sin verkan på de neutrala stater, som ännu stå afvaktande. Det uppges också, att Ryssland redan gifvit Rumänien tillfredsställande försäkringar angående de framtida förhållandena i Dardanellerna.»

Gäller det Japan eller Tyskland?
Central News korrespondent i Washington telegraferar: Förenta staternas krigs- och marindepartement arbeta under största brådska, Få skeppsvarfven, särskildt på Atlantens kust, är verksamheten febril både dag och natt. Detsamma är förhållandet i arsenalerna, där man påskyndar tillverkningen af ammunition, särskildt för fält- och kustartilleriet. Brådskan är större än någonsin varit fallet sedan spansk-amerikanska kriget.
Inom officiella kretsar vägrar man att gifva ens en antydan om hvad slag aktion man eventuellt tillämnar.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 Februari 1915
N:r 45

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *