Ur dagens post. Kriget.

Den stora blockaden.
17 engelska ångbåtslinjer ligga nere.

Tägl. Rundschau erfar från Généve: Enligt tidningsmeddelanden från London hade till 20 dennes 17 engelska ångbåtslinjer mot regeringens uppmaningar inställt hela sin verksamhet.

När Cambann sänktes.
Från London telegraferas rörande torpederandet af den brittiska ångaren Cambann i Irländska sjön på lördagen, att den just tagit lots ombord, då undervattensbåten plötsligt dök upp längs fartygets sida på mindre än 300 meters afstånd och utan föregående varning afskickade en torped. Befälhafvaren såg periskopet och hur torpeden kom genom vattnet samt försökte genom att hastigt lägga om rodret undgå skottet, men fartyget vände för långsamt och torpeden träffade midskepps.
Flera andra undervattensbåtar sågos i närheten.

En ny engelsk krigslist?
Köln. Zeit, meddelar från hollandska gränsen, att kaptenen på en hollandsk ångare förklarat i Rotterdam, att engelska regeringen låtit erbjuda honom 100,000 pund sterling, om han ville sänka sitt fartyg och därefter anmäla i Rotterdam, att det bragts att sjunka genom en tysk undervattensbåt.

Amerikansk handelsångare sankt af mina.
Utrikesdepartementet i Washington har mottagit bekräftelse från konsuln i Bremen på att amerikanska ångaren Evelyn sänkte af en mina på höjden af Borkum. Meddelanden om saken lämnades först af Berl. Lokal-Anzeiger. Utrikesminister Bryan har infordrat detaljer genom ambassadörerna i London och Berlin.

Torpederandet af en trupptransportångaro.
Det af oss i går omtalade ryktet, att en engelsk trupptransportånare med 2,000 man blifvit sänkt i Engelska kanalen, synes man i Tyskland anse grundadt å fakta, hvilket synes framgå af följande privattelegram från N. D. A:s korresp., som dock i sin affattning är något otydligt:
Den tyska pressen hälsar med tillfredsställelse den engelska trupptrans-portångarens undergång. Tageblatt skrifver: Detta är ett resultat, med hvilket vi verkligen kunna vara belåtna.
Då vi den 21 och 80 januari hade sänkt tre engelska handelsångare i Irländska sjön, hette det, att det endast var ett enstaka fall, och ingen tysk undervattensbåt skulle ännu en gång kunna berömma sig af en dylik framgång. Nu hörde vi i morse, att på höjden af ön Angolosy, alltså i södra delen af Irländska sjön, ångaren Dambann torpederats af en tysk undervattensbåt. Händelsen 80 januari var alltså intet enstaka fall, och vi kunde uttala en förväntan, att äfven sänkandet af en trupptransportångare skulle ha vidare följder.

Nytt tyskt flygbesök öfvar England.
Mellan kl. 8 och 9 i söndags afton hördes surrandet af en flygmaskin öfver grefskapet Essex. En brandbomb föll ned på en åker nära Brayntree, utan att åstadkomma någon skada. En annan bomb slog ned i en trädgård i ett hus i Colchester. En del lösöre i huset förstördes och fönsterrutorna i ett närliggande hus krossades. Ingen människa skadades.

Det stora ostpreussiska fälttåget afslutadt.
Ötver 100,000 man i fångar, däraf sju generaler.

Stora tyska generalstaben meddelar officielt: Förföljandet efter vinterslaget vid Masuriska sjöarna är afshlutadt. Vid rensandet af skogarna nordväst om Grodro och i de under ide senaste dagarna rapporterade striderna i Bohr och Narewområdet ha hittills en kommenderande general, tvtå divisionschefer, fyra andra generaler och närmare 40,000 man tagits till fånga, hrvarjäm`te 65 kanoner, ett ännu icke fastståldt antal maskingevär och e,n stor mängd annan krigsmia- teriel togs.
Hela bytet från slaget vid Nasnuriska sjöarna upper därmed intill denna dag till sju generaler oeh öfver 100,000 man i fångar samt öf- ver 150 kanoner och en ännu icke tillnärmelsevis öfverskådlig mängd materiel alf alla slag, däribland maskingevär.
På flera ställen gräfde fienden ned tunga kanoner och ammunition eller sänkte dem i sjöarna. Så blefvo i går vid Lötzen och i Vidminnen-sjön åtta tunga kanoner af oss uppgräfda eller upptagna ur vattnet.
Tionde ryska armén under generalen baron Sievers kan i och med detta betraktas som fullständigt tillintetgjord.

Skola Dardanellerna forceras?
Från Atén meddelas till London, att de brittisk-franska krigsfartygens bombardemang af Dardanellerna redan haft till följd, att sundet till en tredjedel af sin längd blifvit tillgängligt. Flottan tros komma att fortsätta försöket att forcera passagen.

En högtflygande rysk plan.
Från Berlin meddelas, att enligt ett telegram från Sofia ryssarna i Odessa koncentrerat stora truppmassor, hvarmed de ha för afsikt att göra en landstigning på turkiska kusten och rikta ett angrepp mot Konstantinopel.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 Februari 1915
N:r 44

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *