Kriget.

Det tyska svaret pa den amerikanska noten
är nu i sin helhet publiceradt. Tyskland fastslår däri först och främst, att dess tillvägagångssätt på intet sätt är något hot mot de neutralas sjöfart, utan blott ett nödvändigt motvärn mot Englands folkrätts stridiga förfarande på sjön. Amerika har visserligen nedlagt protest mot Englands förfarande, men då Amerika stillatigande funnit sig i att denna protest blifvit negligerad, hoppas Tyskland äfvenledes på samma bemötande.
Noten påpekar vidare, att Tyskland påtagligen blifvit kränkt af de neutrala, som utan minsta hänsyn försett England med vapen och allt annat krigskontraband. Sex månader har Tyskland funnit sig däri, men det är Tysklands rätt att med alla medel undertrycka denna trafik, därvid den som själfklar sak antager, att de neutrala regeringarna, som hittills ingenting företagit mot vapenhandeln med Tysklands fiender, icke ha för afsikt satt motsätta sig Tysklands våldsammas undertryckande af denna handel.
Vidare lägger Tyskland stark tonvikt på omöjligheten att igenkänna neutrala fartyg, så länge England anser sig ha rätt att falskeligen används neutral flagg. För att på säkraste sätt möta alla följder, af en förväxling — dock icke äfven minfaran — rekommenderar tyska regeringen unionen att genom konvojering göra igenkänliga sina med fredlig last befraktade fartyg, som beröra den engelska sjökrigsskådeplatsen, Den tyska regeringen tror sig därvid få förutsätta att blott sådana fartyg konvojeras, som icke ha ombord varor, hvilka enligt den af England mot Tyskalnd tillämpade definitionen äro att betrakta såsom kontraband. Om arten och genomförandet af en dylik konvoiering är den tyska regeringen redo att genast träda i underhandlingar med amerikanska regeringen. Den skulle dock med särskild tacksamhet erkänna, om amerikanska, regeringen ville enträget anbefalla sina handelsfartyg att, i hvarje fall tills flaggfrågan ordrats, undvika, den engelska krigsskådeplatsen.
Tyska regeringen hänger sig med tillförsikt åt den förhoppningen att den amerikanska regeringen skall i hela sin vidd inse den svåra kamp, som Tyskland kämpar om sin existens och af förevarande förklaringar ge sin fulla förståelse för de bevekelsegrunder och det syfte, som skall vinnas genom de meddelade åtgärderna. Den tvaka regeringen upprepar att den i sin hittills ängsligt iakttagna hänsyn till de neutrala blott endast under starkaste tving af sin nationella själfibevarelse beslutit sig för de planerade åtgärderna.

England är lugnt och säkert.
Reuters Office meddelar: »Affärerna som vanligt» är parollen för skeppsfarten och industrien här i landet, som på intet vis oroats i det tyske, skräckregemente, som nu skall taga sin Wien, och detta i trots af ingångna underrättelser om ångarna, Dulwichs och Ville de Lilles förstöring. Ångfartygsbolagen ha beslutit att ej göra några ändringar i sina turlistor, utan behålla det normala programmet. Försäkringsbolagen ha ej heller höft premierna, emedan man ser saken så, att Tyskland ju redan under veckor, ja, månader försökt tillfoga den engelska handel flottan all möjlig skada, utan att den engelska handeln i allmänhet påverkats af den hotande blockaden. Medan fabrikerna här i landet gå med övertidsarbete och arbetsbristen reducerats till ett mig minimum, komma från Tysklans oemotsligliga bevis för, att industrien där lidit afbräck. Bomulls- och jutespinnerierna i många af de stora industricentra ha instält driften till följa af brist på råvaror. Häri ligger alltså ett påtagligtgendrifvande af det officiella tyska påståendet, att spinnerierna arbeta med full tid och att det finnes riklig tillgång på råvaror.

En tysk-svensk om undervattenskriget.
Aftonbladets Berlinkorespondent redaktör Gustaf Blomrgvist telegraferar:
På grund af speciella upplysningar är jag i tillfälle att rikta en allvarlig varning till de svenska skeppsredarna mot att under den närmaste tiden sända ängare till Storbritannien. Faran för tillintetgörande genom minor och undervattensbåtar är oerhördt stor. Tyskland betalar icke någon skadeersättning i händelse af olycka.
Äfven svenska handelsskepp anbefallas att låta sig konvojeras af örlogsfartyg.
Ryktesvis uppgifves, att Tyskland förfogar öfver 300 undervattensbåtar (!) i handelskriget mot England. En hel mängd ha bygts efter krigsutbrottet.
Rättssakkunniga framhålla att det icke längre existerar någon folkrätt i sjökriget. Det kunde endast bli tal om folkrätt, då staterna, betrakta hvarandra som likberättigade. England har aldrig betraktat andra folk som likberättigade på hafvet. Folkrätt på sjön kan blott åstadkommas mot Englands medgifvande, Och därför för Tyskland icke blott ett krig för sitt bestånd utan äfven för frihet och lika rätt för alla folk.
Angående undervattenskriget kan för öfrigt, heter detvidare, inga bestämmelser uppställas, då det nu uppträder för första gången i världshistorien och man ännu saknar materiel till dess bedömande.

Zeppelinare som bevakningsfartyg.
Ångaren Helena, tillhörig det nederländska ångfartygsbolaget, hvilken båt i torsdags ankom till Rotterdam, hade fyratio mil från Hooks fyrskepp mött en zeppelinare. Då luftfartyget fick se ångaren flög det genast till den och sänkte sig ned. Så snart man å zeppelinaren hade fastslagit ångarens nationalitet, växlade de båda fartygen flaggsalut, hvarefter zeppelinaren ändrade kurs och försvann.

En holländsk statsmans mening:
De neutrala ha varit partiska för England.

I en märklig artikel i Haager Vaderland sysselsätter sig förre holländska krigsministern Staal med de neutralas ställning till det tyske engelska sjökriget. Ministern utkastar den frågan, om, det är den verkliga och sanna opartiskheten som härvid från de neutralas sida komaner till uttryck. Han svarar, att enstaka små neutrala stater protesterade i november mot Englands tilltag rörande Nordsjön. När nu Tyskland, tvunget af de engelaka föreskrifterna, måste utfärda andra skarpa föreskrifter, då komma äfven andra — t. o. m. stora — neutrala stater och uppträda häremot.
»Jag för min del instämmer i en protest, men den riktar sig först och främst mot Englands afsikt att låta sina fartyg gå under neutral flagga.»

Hvad tyskarna säga om de senaste franska striderna.
Stora tyska högkvarteret meddelar i förgår:
På västra krigsskådeplatsen fortfara de fientliga angreppsförsöken med samma resultatlöshet. På landsvägen från Arras till Lille fortfara ännu striderna om ett mindre område af våra skyttegrafvar, i hvilka fransmännen trängt in. Antalet fångar, som vi i går togo nordost om Reims, har ökats. Fransmännen ledo även här synnerligen stora och blodiga förluster. De ha uppgifvit vildare försök till framträngande.
I Champagne norr om Perthes pågår ännu striderna. Öster därom har fienden slagits tillbaka ned svåra förluster, Han håller sig ännu kvar på några få korta stäckor i våra främsta skyttografvar.
Även angreppen på våra slällningar vid Boureuilles-Vauqupis öster om Argonne samt öster om Verdun ha fullständigt misslyckits. Den af oss 13 dennes tagna höjden 365 och byn Norroy, nordost om Pont-á-Mousson, ha, sedan de fientliga skansanläggningarna i grund förstörts, af oss åter utrymts.
Fransmännen ha icke gjort något försök att återtaga dessa områden.
Eljes är intet väsentligt att meddela.

Segerbytet växer!
Krigsbytet från stridernas vid ost preussiska gränsen har nu vuxit. Enligt den hittills företagna beräkningen uppgår det till 64,000 fångar, 71 kanoner, öfver 100 kulsprutor, tre lasarettståg, flygmaskiner, 150 fylda ammunitionsvmagnar, strålkastare, lastade vagnar med förspann. Dessutom har man att räkna med att dessa siffror ytterligare komma att höjas.

Striderna am Suezkanalen.
Corriere della Seras korrespondent i Kairo telegraferar att Strierna 2 och 3 februari vid Suezkanalen föregingos af en sammanstötning 29 januari, där turkarna med stor precision besköto de engelska ställningarna. Samma dag ägde en strid rum mellan beridna beduiner å ena och hinduer och nyzeeländare på den andra sidan, hvarvid särakildt hinduerna ledo svåra förluster. Den 2 och 3 febr. togo engelsmännen hufvudsakligen några obeväpnade syriska arbetare till fånga, hvilka turkarna blott försett med spadar och hackor för brobyggnad. På detta sätt kan man också förklara deras dåliga beklädnad. De turkiska trupperna äro däremot utmärkt ekiperade.
Turintidningen Stampas korrespondent i Alexandria skildrar stämningen bland den infödda befolkningen i mycket mörka färger. Den 11 februari blef Egyptens öfverkommissarie Mac Mahon, medan han i galauniform åkte genom Alexandrias gator, i stadens centrum uthvisslad och hånad af folkmassan. Det är icke något tvifvel om att West turkarna segra vid Suezkanalen, kommer den nationella och religiösa fanatismen i Egypten till utbrott. Engelsmännens militära och politiska ställning i Egypten beror, säger korrespondenten, af utgången af striderna vid Suezkanalen.

Rumänlsk krigsmateriel genom Bulgarian.
Från Sofia telegraferas, att den romäniska regeringen hos den bulgasiska anhållit om tillåtelse att få föra krigsmateriel, som inköpts i Italien och Amerika, genom bulgariskt område.

Tysklands andra krigslån.
Berl. Lokalanzeiger meddelar, att vilkoren för utsläppande af andra krigslånet komma att offentliggöras i slutet af februari. Lånet skall uppläggas till 5 procent.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Februari 1915
N:r 42

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *