Härmed infordras

skriftliga förseglade anbud å leverans af hö för Gotlands trupper att levereras i mån af behof under nästkommande mars och april månader dels vid kasärnetablissementet i Visby och å Visborgs slätt och dels i Tingstäde, banfritt vid järnvägsstationen därstädes.
Till kännedom meddelas:
att anhud stäldt till Militärbefälhafvaren på Gotland och å omslaget försedt med påskrift »anbud å hö» skall vara afgifvet till Militärbefälets stabskvarter, adressVisby, sist före kl. 12 på dagen den 24 innevarande månad,
att åtgången kan beräknas till omkring 4,000 kg. pr dag, och skall ungefär hälften däraf levereras i Tingstäde och hälften vid kasärnerna,
att höet skall vara af den beskaffenhet som säges i Intendentsdepartementets kungörelse den 31 augusti 1906 (S. F. S. n:r 96, bih.) och levereras i pressade balar,
att två dagar förbehållas för anbudens pröfning,
att nådiga förordningen angående statens upphandlings- och entreprenadväsende m. m. af den 17 november 1893 länder till efterrättelse äfvensom i »Tidning för leverans till staten m. m.» infördt »allmänt tillkännagifvande»,
att erforderliga upplysningar i öfrigt lämnas af Stabsintendenten Söderberg, Visby.
Visby den 16 februari 1915.
Militärbefälhafvaren.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 18 Februari 1915
N:r 40

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *