Gotlands biodlaretörening

hade i lördags årsmöte i Roma hos maskinist Gustaf Eriksson.
Härtid uppastes års- och revisionsberättelserna samt beviljades ansvarsfrihet för 1914 års förvaltning.
Af årsberättelsen framgick, att tvänne kurser i biskötsel hållits i Klintehamn med hr A. Rosendahl som lärare. Vidare hade bevisar af Krainerras införskrifvits, som tillelats intresserade biodlare.
Föreningen hade vid detta års början en kontant behållning af kronor 88:—.
Till styrelse för 1915 valdes hrr P. Löfstedt, Visby, ordförande, A. Rosendahl, Klintehamn, vice d:o, G. ,Erikason, Roma, sekreterare och kassör, samt Vidare hrr Hugo Wahlberg i Bre och Fr. Ahlin i Alfva. Till ersättare ntskos hrr Lars Ahlberg, Björke, och P. Rosendahl, Eksta. Till revisorer valdes kyrkoherde J. F. Roncivist i Roma samt hr Albert Johansson, därstädes. Till deras suppleant utsågs hr R. Nilsson, Fröjel.
Föreningen beslöt, att kurser i biskötsel äfven under innevarande år skola hållas, och i tre aldelningar samt omfattande vårrengöring, ,svärmning samt invintring. För detta ändamål skall af föreningens kassa utbetalas kronor
Till instruktör och lärare, antogs ånyo herr Rosendahl, Klintehamn, med hr Fr. Ahlin, Alfva, som ersättare.
Då instruktör besöker medlem, mar i och för råd och anvisningar, har rekvirent att betala 2:- jämte kost och logi. Föreningen betalar till instruktören härför 3 kr.
Angående, försäljning af honung från föreningens medlemmar beslöts, att föreningens styrelse genom sin sekreterare skall förmedla denna affär.
Föreningen uttalade sig emot den i synnerligt stor utsträckning pågående handeln med förfalskad honung.
Nästa möte hålles i Klintehamn i juli.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 Februari 1915.
N:r 37.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *