Rättegångs- och Polissaker.

Södra häradsrätten.
Till skilnad i äktenskap dömies Lars Juhan Vestergren och Karolina Desideria Nilsdotter i Vamlingbo.

Om bättre rätt till lägenketen Allmänningshagen hafva Lars Zachrisson, Frixarfve, och Olof Pettersson, Tomase,. tvistar. Köromålet ogiliades och ålades Z. ersätta P. med kronor 9: 20.

Att utgifva födoråd till Lars Evgström förpliktades Kristian Engström i Vamlingbo, hvilken senare äfven ålades ersätta L. E:s rättegångskostnader med 34 kronor.

För oloflig jagt dömdes Hans Hansson, Halfvans i Garda, till jugufem kronors böter, hvarjämte han ålades utgifva vittnesersättningar med tjugu kronor.

Tjenare och husbonde. Såsom förut nämts bafva drängen Karl Löfvall och kyrkoherden i Vall M. Lyth tvistat med hvarandra, Drängen, som lemnat sin tjenst, ville ba ut sin lön cch en del persedlar, som husbonden qvarhållit; husbonden ville ej betala ut lönen, emedan drängen afvikit ur tjensten, och ville j utlemoa persedlarne, förrän drängen redovisat för hvad han haft om händer.
Häradsrätten ålade nu husbonden att till drängen betala hvad han hade att fordra på lönen äfvensom att genast utan alla vilkor atlemna persedlarne, till hvilkas utbekommande drängen, i händelse af husbondens vägran, hade att anlita vederbörande exekutor.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 6 November 1885
N:r 89.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *