Medels offentlig, frivillig auktion,

som kommer att förrättas vid Österby i Ekeby fredagen den 13 nvästk. November kl. 12 på dagen låta förmyndarne för aflidne hemmansägaren Mårten Jacobssons omyndiga barn derstädes med yederbörligt tillstånd försälja bemälte myidlingars i fådernearftillskiftade 5/32 mantal Österby och 1/8 mantal Qvie.
Vid samma tillfälle låter enkan Kristina Olofsdotter till försäljning utbjuda sina egande 5/32 mantal Österby och 1/8 mantal Qvie, allt kronoskatte i Ekeby socken, att af blitvande köpare genast tillträdas. Dessa bemmansdelar, som äro belägna vid allmän väg, äro laga skiftade och hafva särdeles goda och bördiga ägor samt skog till mer än busbehof. Det förstnämda väl bebygdt. Egendomarne, som äro i sambruk, utbjudas dels i mindre lotter dels ock isin helhet, med förbehållen pröfningsrätt å skeende anbud. Af köpeskillingen kan ett i hemmansdelarne intecknadt lån å 4,000: kronor få öfvertagas; det öfriga erlägges. i terminer, hvilka, liksom öfriga vilkor, uppgifvas vid auktionen.
Hörsne den 27 Oktober 1885.
Efter anmodan,
L. P. CHRISTENSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 6 November 1885
N:r 89.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *