Kriget.

Englands missbruk af neutrala flaggor.
Stark kritik i Holland.

Den eljest föga tyskvänliga tidningen Telegraaf i Amsterdam skrifver, att engelska regeringens uppfattning om bruket af neutral flagg är högst märkvärdig.
Om en kapten på egen risk hissar neutral flagg för att undgå hotande fara, så kan man nog första detta. I alla händelser bringar han därmed blott sig själf och icke andra fartyg, som verkligen tillhöra den neutrala sjöfarten, i fara. Men om engelska amiralitetet Nåder engelska handelsmarinen att segla under neutral flagga, sa bringas därmed Danmarks, Norges, Sverges och Hollands handelsmariner i fara — och allra mest Hollands — ty tyska undervattensbår tar skola med misstänksamhet betrakta hvarie neutral flagga och officerarna skola kanske icke alltid ha tid att understa understaa flaggans äkthet.
Sekreteraren i holländska sjömansföreningen skrifver å Amsterdamstidningen Volk, att organisationen icke skulle rekommendera sjömän att mönstra, om farorna till sjöss växa.

Tyskland bryr sig icke om Amerikas sura miner.
Den tyska pressen framhåller enstämmigt att om Förenta staterna tillåter missbruk af sin flagga, kommer det att för tyska underva
tensbåtar och andra fartyg bli alldeles omöjligt att konstatera, om det under neutral flagg seglande fartyget faktiskt är neutralt. En undervattensbåt kan blott dyka upp för en myeker kort tid. Den skulle begå själfmord, om den blott skulle syssla med fastställande af nationalitet. En sådan risk kunde ingen tysk undervattensbåt taga på sig. De neutrala staterna vore tillräckligt varnade genom fristen till den 18 februari. Det engelska missbruket af den neutrala flaggan skadade de neutralas handel.

En ropandes röst i London.
Det ser ut, som om blott en enda tidning i London haft nog mod att öppet förklara, att Englands handlingssätt är »olämpligt och till och med förödmjukande». Ifrågavarande tidning är Daily Express, som bl. a. skrifver:
Vi tro, att utrikemaninisteriats förklaring onn användande af neutral flagg som »ruse de guarre» (krigslist) skall väcka bekymmer hos den allmänna opinionen i detta land. Ett sådant tillvägagångssätt är visserligen icke ofagligt och strider ej heller mot krigföringgskonventionen, men för oss framför alla, andra synes donna taktik vara olämplig och till och med förödmjukande. Har »union-jack» då blifvit de färger, som man af rädsla skall hala ned och är den engelska, flaggan ej längre ett tillräckligt skydd på alla haf? Vårt förtroende till amiralitatat och flottan är så stort, att vi måste djupt beklaga, att man tagit sin tillflykt till detta kryphål, som kan giva fienden och de neutrala nationerna sådana fördelar att vi vore de sista, som skulle tolerera det.

I denna manliga deklaration är det blott orden om »fördelar åt de neutrala nationerna», som skorra falskt som ett dåligt skämt.

England och Londondeklarationen.
Den nye parlamentariske understatssekreteraren i utrikesdepartementet Neil Primrose förklarade som svar på en fråga, att regeringen redan tidigt hade tillkännagifvit, med hvilka ändringar den vore villig att under kriget följa Londondeklarationen. Med hänsyn till att Tyskland nyligen förklarat sig ha för afsikt att åtsidosätta gällande sjörättsbestämmelser komma emellertid ytterligare ändringar i den af England följda praxis att bli nödvandiga(!).

Neutrala staterna hålla konferenser om det tyska blockadhotet?
Till Berl. Tidende telegraferas från London: Från god källa erfar att den fara för de neutrala makterna som Tysklands hot innebär har förmått Förenta staternas regering att definitivt besluta sig för att sammankalla en konferens i Washington mellen Europas, Asiens och Amerikas neutrala makter för att få folkrättens regler rörande neutrala staters rättigheter reviderade redan under pågående krig. De främmande ministrarna och ambassadörerna i Washington ha redan debatterat frågan och afvakta nu instruktioner från sina resp. regeringar.
— Till Reuters Office telegraferas från Rom: Mellan neutrala makter pågå förberedande underhandlingar rörande den hållning, de skola intaga mot det tyska blockadhotet. Den allmänna meningen är, att en protest måste afges, ehuru något definitivt afgörande i denna riktning ännu ej fattats. Det är ej afgjordt, huruvida de olika protesterna skola ha samma karaktär eller om de skola vara olika allt efter betydelsen af de intressen, som äro hotade för de neutrarla staterna.

Blockadhotet har i England framkallat stor prisstegring.
Blockadförklaringen har i England framkallat stor prisstegring. Enligt Eevening Standard kommer rågpriset att denna veckla höjas till 60 sh. per quart mot 35 sh. före i-get. Brödpriset höjes till 8 pence mot 4½ pence för kriget och hushållskol till 34 sh. mot ,18-21 sh. förut. Införsel af frukt och grönsaker från Belgien är nu fullständigt stoppad. Leveranser från Frankrike och Italien fås blott till betydligt ökade priser. Från Las Palmas har utförseln af frukt nä, stan fullständigt upphört i följd af de faror som hota sjöfarten. Befolkningen på öarna står inför nöd och elände. Times tillskrifver kolgrufveägarna och järnvägarna skulden till kolets fördyrande. Textilindustrien klagar öfver bristen på anilinfärger. Textilexporten har under januari gått ned med 7½ miljoner pund. Alla industrier klaga öfver att i följd af de höga kolprisen deras själfkostnader ökats samt tidigt med priset på råmaterial, så att industrien lämnar blott ringa förtjänst och förlorar mycket af sin konkurrensförmåga i utlandet.

Ännu en engelsk ångare sänkt?
Amiralitetet meddelar att man 6 dennes i närheten af Rye funnit två lifhojar, märkta Oriole. Man befarar, att General Steam. Navigation C:os ångare Oriole, som 29 jan. afgick från London till Le Havre, den 30 i samma månad skjutits i sank af den tyska undervattensbåt, som utanför Le Havre sänkte ångarna Tokumaru och Iberia. Oriole hade en besättning på 21 man, som tillhörde handelsmarinen.

Ökning af engelska flottan.
I det förslag om tilläggsanslag på flottbudgeten, som i måndags framlades för underhuset, begärdes anställande af ytterligare 32,000 officerare och manskap från 31 mars, hvarigenom flottans hela personal bringas upp till en fjärdedels million man.

Kritiskt för ryssarna i Karpaterna och Bukovina.
Enligt underrättelser från öfre Ungern måste de i Bukovina och Karpaterna kämpande ryssarnas läge betecknas som ytterst hotadt.
De förbundnas offensiv i området rundt Valeputra och Kimpolung har tvingat ryssarna till ett flyktliknande återtåg. I Karpaterpassen forlora de den ena stödjepunkten efter den andra.
Tidigare framställningar af att återtåget skedde af strategiska grunder för att efter serbiskt mönster locka österrikarna i en fälla kunna ej mera vidhållas. Ryssarnas dåliga krigsstämning synes faktiskt hafva sin orsak däruti, att soldaterna väntat att löftet om krigets slut vid nyår skulle blifva hållet. De flesta fångar svara på frägan hvarför de gifvit sig, att det är, emedan de ej skickats hem vid nyåret.
Telegram ha berättat om att bade tsaren och kejsar Wilhelm begett sig till den rysk-tyska krigsskådeplatsen. Möjligen tyder detta på att större händelser äro i görningen. Vintern. har kommit och gjort vägar och fält lättare att förflytta sig på. Man är icke längre rädd för ett vinterfälttg i Ryssland. Den långvariga skräcken som följde på den Napoleonska stora arméns undergång är slut. Och man vet för öfrigt nu att det icke var kölden utan bristen på träng och förnödenheter som gjorde slut på Napoleons här. För att göra sin armé så rörlig som möjligt följde kejsaren den principen att soldan terna skulle lefva på det fientliga landet, att »kriget skulle föda sig själft», och det befans omöjligt i det ödelagda Ryssland. Nu ha Rysslands fiender det bättra stäldt: automobiler och järnvägar, ett mönstergilt etappväsen och en jämförellsevis närliggande bas. De ha ingenting att frukta, men däremot mycket att hoppas af vintern.
Det har länge gått rykten om truppförskjutningar bakom fronten både på tysk och rysk sida och, det är föga troligt att en så energisk fältherre som Hindenburg, som vunnit sina segrar genom dristiga strategiska rörelser, skulle på längden låta binda sig i det positionskrig, som nu pågått under snart två månader framför Warschau. Ryssarna ha troligen bitit sig så fast i dessa nejder, att ett genombrottsförsök därstädes skulle bli allt för dyrbart. Därför är idet ovisst, hvar man kan vänta några större företag. Men att sådana äro planerade förefaller ej osannolikt.

Intet kontraband till Serbien!
Från Konstantinopel erfar Frankfurter Zeitung ur tillförlitlig källa, att på grund af tyska och österrikiska sändebudens protest i Aten mot eventuelt neutralitetsbrott, grekiska regeringen förhindrat lossningen af en stor fraktångare i Saloniki med vapen och ammunition till Serbien. Ångarens kapten uppfordrades att innan tisdagans afton löpa ut ur Salonikis hamn.

Turkarnas angrepp mot Suez.
Definitivt misslyckadt, berätta engelsmännen.

Engelska regeringens officiella pressbyrå meddelar från Kairo:
Fienders förluster vid angreppet mot Suez-kanalen ha visat sig vara större än man förut antog. Att fastslå antalet stupade är svårt på grund af valplatsens stora utsträckning. Vi ha emellertid hittills begraft 500 lik. Vi ha tagit 652 fångar, däribland ett hundratal sårade. Dessertörer komma fortfaranda öfver till oss. Fyra turkar, som lyckats komma öfver kanalen, gåvo sig. Turkiska armén befinner sig i full reträtt mot öster. Inga fientliga trupper finnas inom ett avstånd af 20 eng. mil från kanalen, och äfven bortom denna gräns finnas endast obetydliga eftertrupper, som oaflåtligt draga sig tillbaka. Reträtten har sannolikt sin grund både i truppernas modfäldhet efter nederlaget och i bristen på vatten i västra delen af Sinai-öknen.
Senussi-sjeiken har uttalat sin missbelåtenhet med de grundlösa rykten, som sätta i fråga hans vänskap för egyptiska regeringen. Han har låtit arrestera Suliman el Baruni och andra agitatorer, som intrigerat mot Egypten.

Turkarna notera framgångar.
Stora turkiska högkvarteret meddelade i måndags: Våra mot Egypten opererande truppers avantgarde har företagit en lyckad rekognosceringsmarsch genom öknen och har därpå kastat engelsmännens framskjutna poster tillbaka mot kanalen, ja t. o. m. några kompanier infanteri ha öfvergått denna mellan Tossum och Serapeum. Trots elden från en engelsk kryssare och från engelska pansartåg sysselsatte våra trupper fienden hela dagen och förskaffade sig en utmärkt kännedom om hans försvarsanstalter. Den engelska kryssaren blef allvarligt skadad af elden från våra kanoner. Vårt av????arde kommer att bibehålla känningen med fienden och bedrifva rekognosceringar på östra stranden af kanalen, tills vår hufvudstyrka kan skrida till anfall.

Upphetsningen säges växa.
Turkarnas närmande till Suez-kanalen har enligt uppgifter från Egypten till Berlin stegrat befolkningens förhoppningar i hög grad, och hatet till engelsmännen träder allt mera i dagen. Präster misshandlas af massan och bli ofta svårt skadade, emedan de på befallning af den engelska sultanen Hussein Kiamil utropa hans och icke kalifens namn. Enligt en uppgift skulle en trupp muhammedaner hafva öfverfallit de engelskvänliga arabiska tidningarnas, El Mokatam och El Brit, redaktioner
Kairo, förstört maskinerna och dödat tre af El Mokatams redaktörer.

Äfven Afganistan färdigt att börja krig?
Från Konstantinopel meddelas att Afganistan, enligt hvad tidningarna meddelat, officielt har proklamerat krig. Belutschistan och stammarna i Ost-Persien komma likaledes att deltaga i kriget. Enligt förljudande ledas rustningarna af tyska officerare. De reguljära trupperna anslås till 50- á 60,000 man och, när Belutschistans och Ost-Persiens vapendugliga manskap medräknas, till 100- á 150,000 man.

Ett och annat.
— N. Fr. Pr. återger ett meddelande till tidningen Wiadomosci Polskie rörände ett nytt ekatant brott mot folkrätten, som ryssarna låtit komma sig till last. Ryssarna ha i de af dem besatta sydöstra delarna af Galizien genomfört en systematisk rekrytering. Inkallelsen ägde rum redan i december. Ännu tidigare verkstälde ryssarna rekrytering i distrikten Stanislau, Eohorodczany, Nadworna m. fl. Korrespondenten till den nämda tidningen hade ett samtal med ryska fångar, hvarvid han bland dem påträffade en österrkisk ruten från Brody. Det visade sig att denne redan vid början af den ryska invasionen inkallats vid den af Ryssland i Galizien företagna rekryteringen samt blifvit utblidad och därefter skickats till den galiziska krigsskådeplatsen.

— Daily Telegraph meddelar från Rotterdam, att de två tyska dreadnoughtkryssarna Derfflinger och Seydlitz som svårt skadades under slaget i Nordsjön, ha dockats i Hamburg. På Derfflinger arbetas dag och natt oafbrutet med en arbetsstyrka på 1,500 man. Kejsar Willhelm har gitvit ordar om att fartyget skall vara klart att sättes i sjön om 6 veckor. Seydlitz har lidit så svåra skador att reparationen kommer att taga minset 10 veckor i anspråk.

— Till Daily Chronicle telegraferas från Newyork att på senaste tiden en rad attentat färöfvats mot amerikanska fabriker och liknande industrier. Detaktiva polisen är af den åsikten att en vidt utgrenad sammansvärjning mellan tyskamerikaner existerar och den har till ändamål att förstöra alla industriella verksamheter som exportera till de allierades arméer.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 11 februari 1915
N:r 34

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *