En värnpliktsfråga af intresse.

Sedan värnpliktige n:r 54 14/1903 Johansson, hvilken efter fullgjord fredstjänstgöring år 1906 utflyttat till Amerika och, efter vistelse därstädes, år 1912 återinflyttat till Sverige och därvid jämlikt då gällande inskrifningsföroidning § 79: 3 hänforts till 1909 års klass, inkommit till k. m:t med ansökan att oaktadt sin vistelse utomlands fortfarande få tillhöra 1903 års klass, har k. m:t genom beslut 29 sistlidna januari icke funnit den ingifna ansökan föranleda något yttrande, enär uti inskrifningsförordningen 31 december 1914, § 81, mom. 1 e, numera stadgats, att till riket återinflyttad värnpliktig, som vid utflyttningen fullgjort all honom i beväringen åliggande tjästgöring, skall hänföras till den årsklass, han på grund af sin lefnadsålder bör tillhöra.
Ifrågavarande beslut utgör prejudikat beträffande dylik före 1 januari 1915 återinflyttad värnpliktigs hänföring till klass.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 11 februari 1915
N:r 34

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *