Kriget.

Brittisk kryssare till botten.
Sydamerikanska tidningar meddelar att Glasgow gått under och att kryssaren Bristol nu bär Glasgows namn.
Enligt hvad Journal do Commercio i Rio de Janeiro skrifver, var det påfallande, att den föregifna. Glasgows namn var öfvertäckt, och att alla ombord befintliga räddningsbälten och båtar buro namnet Bristol.
De båda ifrågavarande kryssarna äro »lätta» sådana på cirka 5,000 ton och med 25-26 knops fart; de äro systerbåtar och bygda, Bristol i febr. 1910, Glasgow i september 1909. Hvardera var bestyckad med ett tjugotal kanoner af olika groflek.
Beträffande Glasgow kan erinras om, att den var med i sjödrabbningen utanför chilenska kusten, då den lyckades undkomma, den segrande tyska eskadern.

Tyskland-Österrike lämnar Bulgarian lån.
Kölnische Zeitung bekräftar utlämnandet af ett förskott på 150 miljoner francs till Bulgarien, hvilket under ledning af Berliner Discontogesellschaft skall af tyska och österrikiska finansvärlden öfvertagas i lika delar mot bulgariska regeringens skattkammarobligationer, hvilka först efter fredsslutet skola inlösas. Beviljandet af lånet i nuvarande ögonblick är så till vida icke utan politisk betydelse, som Tyskland och Österrike därigenom visa att de äro beredda, att bispringa Bulgarien, och Bulgarien visar å sin sida, att det hellre bibehåller sina gamla finansiella förbindelser med Tyskland och Österrike än att det antager ett låneerbjudande från ententen.
Politiska betingelser äro icke knutna till lånet.

Sjöstrider i öster.
»Breslau» attackerar ryska torpedbåtar vid Batum.
Stora ryska generalstaben meddelar: På Svarta hafvet ha våra torpedbåtar bombarderat Chopa.
Den 6 dennes närmade sig kryssaren Breslau Batum och lossade tjugu skott utan resultat mot våra torpedbåtar, som därvid utförde en del rörelser, hvarefter kryssaren efter två skott från fästningen aflägsnade sig.

Beskjutna Dardanellerfort.
Till Reuter’s Office telegraferas från Atén: Enligt hit ingångna meddelanden från Tenedos har en fransk-engelsk eskader på fyra torpedjagare beskutits från Karatepeforten vid Dardanellerna. Eskadern besvarade elden och aflossade 174 skott mot forten. Därvid blefva fyra magasin sprängda i luften eller antända.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 10 februari 1915
N:r 33

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *