Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
För fylleri fick en person böta 10kr.

Åtalade för uraktlåtande att göra anmälen om brott Arbetarna J. Svensson, K. P. Svensson och A. Aling samt skogvaktaren K. B. Möller ha stämts inför, Kåkands häradsrätt att stå till ansvar, för att de uraktlåtit att hos vedarbörand länsman anmäla arbetaran H. Kvist, hvilken lördagen dem 23:e sistlidne januari vid Suntetorp i Västergötland nedsköt arbetaran N. Brodin. På de tro förstnämda yrkas dessutom ansvar för att de icke ägnat den skjutna nödig vård.

Civilkommissionen om Dalregementet.
Civilkommissionen har nu afslutat sin undersökning af förhållandena vid Dalregementet.
Som ett resultat af dessa undersökningar har kommissionen beslutat, att till protokollet skulle antecknas, att genom hvad i ortspressen anförts och iakttagelser i ,öfrigt under besöket i Dalarne kommissionens ledamöter dels funnit det omdömet samstämmigt rådande inom skida samhällsklasser, oafsedt politiska, åskådningar, att bas den värnplinktiga dalaungdomen vid deras vapenöfninar under öfverste Björkmans chefskap, i motsats till hvad därförinnan vid detta regemente varit förhållandet, väcktes misstämning öfver militärtjänsten till följd af allahanda små i och för sig mindre viktiga detaljer i tjänstgöringen och att de återvände till hembygden, afvogt stämda icke blott mot denna tjänst utan äfvan mot försvaret öfver hufvud taget, dels och bibragts dem öfvertygelsen att hvilka förtjänster, öfverste Björkman än kunde halva inlagt om det honom anförtrodda regementet, föihållandena numera dock vore sådana, att jämväl af välvilja vidtagna åtgärder missförstodes eller misstyddes samt att omsorgen om försvaret fölktligen kräfda, att erforderliga åtgärder för ändring tilldedningen, af truppans tjänstgöringsförhållanden vid regementet snarast möjligt vidtoges.
Från detta beslut vore herrar Kronlund och Nyström skiljaktiga.

Gotlands Allehanda
Måndagen 8 februari 1915
N:r 31

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *