Ur dagens post. Kriget.

Våldsamma protester mot Tysklands manifest.
Den frist af 14 dagar, som lämnats i den tyska deklarationen, kommer säkerligen att icke lämnas oanvänd för afvärjande af de hotande riskerna. Till att börja med har man att vänta, att hetsen mot Tyskland skall blifva häftigare än någonsin i den af England inspirerade pressen i vissa neutrala länder. Böran har gjorts i de amerikanska tidningarna.

Tyskland skall förklaras fågelfritt.
Newyork Herald skrifver: Det må finnas personer, som äro böjda för bibehållandet af en neutral hållning, men kvad måste de tänka nu, då tyska undervattensbåtar börjat torpedera lasarettsfartyg och handelsskepp? När det ögonblicket kommer, då tyskarna skola börja sänka Atlantångare, skall det komma till en revision af vår neutralitet och till tilllämpningen af en gammal regel. Den nya neutraliteten kommer att sätta den nation, som begår laglösa handlingar, bland de laglösas kategori, och den gamla regeln kommer att återupplifvas, att den, som mördar under namn af krig, skall behandlas som sjöröfvare. En situation som denna har man icke kunnat drömma om i den modärna historien. Genom Tysklands handlingar rusar den fram mot den afgörande punkten.

Holland torde begära en närmare förklaring.
Från Rotterdam telegraferas: Den tyska varningen till sjöfarande på belgiska och franska kusterna, hvarigenom tillkännagifves, att Tyskland med alla medel kommer att föthindra öfverförandet af den nya engelska hären, göres af Handelsblatt till föremål för några betraktelser, hvari häfdae, att varningen kan förstås som ett hot mot de neutrala länderna om att alla fartyg komma att skjutas ned utan f Tegående undersökning, om de ha något med trupptransporten att göra. Skall varningen förstås på detta sätt, strider detta Tysklands uppträdande icke blott mot alla folkrättsliga reglar, utan ock mot de enklaste begrepp om mänsklighet. Tidningen uppfordrar holländska regeringen att rikta en förfrågan i saken till den tyska regeringen, och bekräftar det sig då att den tyska flottan kommer att handla såsom här antagits, måste de neutrala länderna samla sig till protest häremot.

Motåtgärder.
Revorters office i London telegraferar: Det är tydligt, att det är tyska regeringens afsikt att låta borra i sank handelsfartyg utan att bringa besättningarna i hamn eller på, annat sätt sörja för deras räddning och utan hänsyn till förlust personers lif. Det senaste tyska angreppet på engelska handelsfartyg väcker på, ett högst allvarligt sätt till lif frågan, huruvida icke England borde vidtaga mycket skarpa motåtgärder mot Tysklands handel. Om dylika åtgärder komma att vidtagas, medges emellertid, att man måste ägna dig omsorg omsorg åt att neutrala fartyg, som lämnat hamnen, innan de hunnit erhålla varning, icke lida någon skada.

Paniken på världsmarknaden.
Från London telegraferas: Efter någon tvekan ha nu frakterna ytterligare gått i höjden. I går (torsdag) betalades 70 sh, pr ton för spannmålslaster på England från Argentina, under det att före kriget betalads 12 ½ sh. Fraktslut på bomull göras nu till 155 sh. Galveston—Hâvre. Det råder på nytt stark upphetsning på hvetemarknaden. Prisen stiga ytterligare.
På Chicagos hvetebörs utspelas vilda scener. Spekulationen har lyckats höja priset utöfver maximum för de senaste 26 åren, i det rekordet nu är uppe i 1,66 ½ dollars, Sedan Pattens dagar har lifvet på börsen icke varit stormigare än f. n. Den enorma spekulationen under förliden månad har praktiskt taget skapat en väldig corner.
Hela hveteförrådet i Chicago, disponibelt för leverans enligt kontrakt, uppgår icke till en half miljon bushels, och på detta förråd säljas dagligen miljoner. Prisen äro f. n. så höga, att det för köpare är nästan omöjligt att försäkra sig om last.

De engelska undervattensbåtarna.
I engelska pressen har Churchill uttalas, att England visserligen har flera undervattensbåtar än Tyskland, men det är ogörligt att skicka ut dem mot de tyska, då undervattensbåtar icke kunna strida mot hvarandra. En enda tysk undervattenbåt som lämnat sin basis och finner ett mål, uträttar mer än tio engelska, som icke finner ett enda tyskt fartyg. Arbetet måste därför fortsättas med försiktighet, då engelsmännen icke gömma sig i sina hamnar. Tyskarna erhålla fortfarande på hemliga vägar små leveranser af de förnödenheter, som de behöfva i stora kvantiteter.

Förenta staterna erbjuda bröd.
Presidenten Wilson har haft ett anförande i handelskammaren, hvari han utförligt uppehöll sig vid tanken på att ändra anti-trustlagen därhän, att det medgifves exportörer att sluta sig tillsammans för att gemensamt uppträda med alseende på handeln på utlandet samt att det gifves firmor rätt att förena sig om upprättande af agenturer i utlandet. Denna tanke har af ledande affärsmän förklarats vara i högsta grad nödvändig för handelns utveckling.
Presidentens uttalande i detta ärende mottogs med stor entusiasm.
Presidenten erinrade vidare om att brist på lifsmedel snart komme att yppa sig i helas världen. Det blefve då Förenta Staternas uppgift att underhålla världen. — »Det är således nödvändigt», sade Wilson, »att vi beså en större areal än hittills och — hvilket är ännu viktigare — att vi skaffa större afkastning pr acre. Det är nödvändigt att vi flitigt använda både plog och spade i detta land, om världen skall kunna förses med bröd.»

Svår nöd i Serbien.
Engelska sjukvårdsfartyget Erin har anländt till Messina. Fartyget går därifrån till Saloniki för att bringa hjälp till Serbien. Ombord å Erin befinna sig talrika engelska läkare samt damer ur den engelska aristokratien som Röda-korssystrar.
Den i Serbien resande engelske skriftställaren Trevelyan upprullar en sorglig bild af det i Serbien härskande tillståndet. Antalet sårade uppgår allra minst till hundratusen man. Eländet är gränslöst. Befolkningen lider brist på det nödvändigasle och önskar snart slut på kriget.

Tyska linjerna I Flandern hotade af öfversvämning?
I västra Flandern hotas de tyska linjerna på nytt af öfversvämning. Operationerna längs kusten ära instälda.

Rysslands finanser.
Dumans budgetsutskott upptager de ordinarie inkomsterna till 3,132,174,314 rubel och de ordinarie utgiftarna till 3,068,057,197 rubel \”samt de extraordinarie utgifterna till 134,4377,895 rubal.
Utskottet har konstaterat, att inkometerna ha influtit så regelbundat de senaste månaderna, att man torde kunna hoppas, att budgetens utgifter, äfven de extraordinarie, skola kunna regleras, trots alla svårigheter, genom landets egna finansiella resurser.

Sex engelska arméer färdiga att gå till fronten?
Giornale d\’Italias korrespondent i London telegraferar att 6 af lord Kitcheners arméer nu äro färdiga att öfverföras till kontinenten. Två arméer ha redan afgått, den ena på 300,000 man, den andra på 100,000. Stor oro råder på grund af de tyska undervattensbåtarnas uppträdande, men amiralitet garanterar för att trupperna icke skola utsättas för något öfverfall på vägen. Engelske genetalen Hutton har i ett tal förklarat, att man i leden kunde återfinna engelsmän från alla delar af landet, och när dessa soldater förena sig med general Frenchs armé i Frankrike, kommer England att förfoga öfver den ståtligaste armé som någonsin stått på ett slagfält.

Gotlands Allehanda
Lördagen 6 februari 1915
N:r 30

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *