Stor Auktion

den 9 och 10 nästkommande februari, bägge dagarna från kl. 10 f. m., å Rone gård i Rone socken pr Autsarfve.
På grund af arrendets öfverlåtande föreälias genom offentlig auktion samtliga lafvande ouh döda inventari nr såsom Hästar: 21 stycken såväl tyngre som lättara; Nötkreatur: 90 stycken, hvaraf ett flertal dels R. S. B., dels berättigade till inträde i förberedande rstb. jämte ett flertal rena ayrshiredjur. Tjuren Arne, 4 år, rstb., premierad med två för-ate pris och hederspris.
Döda inventarier såsom Munktells 31/a fot tröskverk jämte lokomobil använda en kortare tid, sjålfbindare, tre själfafläggare, tre slåttermaskiner, såningsmaskiner, hästräfsor, plogar, harfvar, kultivatorer, alf-luckrare m. m., vagnar och kälkar, arbetsselar, tornistrar in. fl. stallinventarier, droska, char a banc, gigg, stångselar, giggsele, sadel m. m.; snickare- och smedverktyg, af alla slag; magasinsinventarier såsom kakkross, vågar, tomsäckar m. m., 15,000 kg. korn, dugligt till utsäde, cirka 300,J00 kg. rotfrukter, ett mindre parti hö och halm.
Rotfrukter, spanmål och hövereras kostnadsfritt Autsarfve järnvägsstation.
Nötkreatur och hästar kunna efter vidare öfverenskommelse få kvarstå till 14 nästkommande mars.
Säkra kände inropare erhålla betalningsanstånd till 1 nästkommande oktober.
Hemse den 19 januari 1915.
Emil Eneman.

Obs.! Hästar och döda inventarier säljas första dagen och nötkreaturen andra dagen.

Gotlands Allehanda
Lördagen 6 februari 1915
N:r 30

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *