Inskrivning av värnpliktiga,

tillhörande Gotlands inskrivningsområde.
Jämlikt värnpliktslagen den 17 september 1914 och kungl. förordningen angående inskrivning och redovisning av värnpliktiga samt deras tjänstgöring m. m. den 31 december 1914, kommer innevarande år inskrivning av de till Gotlands län hörande värnpliktiga, vilka äro skyldiga att innevarande år undergå inskrivning, att förrättas å nedannämnda tider och ställen, nämligen

Visby rullföringsområde n:r 75:
Måndagen den 22 februari kl. 11 f. m. å järnvägshotellet i Klintehamn (änkan Amanda Weiss) med inskrivningsskyldiga från Eskelhems, Tofta, Sanda, Mästerby, Vestergarns, Klinte, Fröjels, Eksta och Sproge socknar;
Tisdagen den 23 februari och onsdagen den 24 februari å
rådhuset i Visby (stadsfullmäktiges lokaler), bägge dagarna med början kl. 10 f. m., första dagen med inskrivningsskyldiga från Visby stad och andra dagen med inskrivningsskyldiga från Visby socken samt Vesterhejde, Träkumla och Stenkumla socknar;

Tingstäde rullföringsområde n:r 77:
Torsdagen den 25 februari kl. 11 f. m. i kasernbyggnaden å Fårösund med inskrivningsskyldiga från Lärbro, Helvi, Hangvars, Halls, Bute, Fleringe, Bunge och Fårö socknar;
Fredagen den 26 februari kl. 10,45 f. m. i gamla folkskolan vid Tingstäde kyrka med inskrivningsskyldiga från Tingstäde, Stenkyrka, Othems, Boge, Endre, Hejdeby, Bro, Vestkinde, Martebo, Lummelunda, Fole, Lokrume, Hejnums och Bäls socknar;
Lördagen den 27 februari kl. 10,45 f. m. å sistnämnda förrättningsställe för prövning av ansökningar och framställningar rörande förut inskrivnas värnpliktsförhållanden m. m., som erfordras för förrättningens avslutande, ävensom granskning och justering av handlingar och protokoll.

Roma rullföringsområde n:r 76:
Måndagen den 1 mars kl. 11 f. m. hos änkan Olivia Edmark i Ljungby, Ala socken, med inskrivningsskyldiga från Vänge, Buttle, Guldrupe, Kräklingbo, Ala, Anga, Östergarns, Gammelgarns och Ardre socknar;
Tisdagen den 2 mars kl. 10 f. m. å gästgivaregården i Roma med
inskrivningsskyldiga från Follingbo, Akebäcks, Roma, Björke, Dalhems, Ganthems, Halla, Sjonhems, Viklau, Barlingbo, Ekeby, Källunge Vallstena, Hörsne med Bara, Gothems, Norrlands, Valls, Hogräns, Atlingbo, Hejde och Väte socknar;
Onsdagen den 3 mars kl. 10 f. m. å sistnämnda förrättningsställe för prövning av ansökningar och framställningar rörande förut inskrivnas värnpliktsförhållanden m. m., som erfordras för förrättningens avslutande, ävensom granskning och justering av handlingar och protokoll.

Hemse rullföringsområde n:r 78:
Torsdagen den 4 mars kl. 12 f. m. å hotell Karlshäll i Burgsvik med inkrivningsskyldiga från Hablingbo, Silte, Havdhems, Näs Grötlingbo, Fide, Öja, Hamra, Vamlingbo och Sundre socknar;
Fredagen den 5 mars kl. 11 1. m. i Hemse hotell med inskrivningsskyldiga från Garda, Etelhems, Alskogs, Lye, Fardhems, Linde, Lojsta, Levide, Gerums, Alva, Hemse, Rone, Eke, Burs, Stånga, Närs och Lau socknar;
Lördagen den 6 mars kl. 11 f. m. å sistnämnda förrättningsställe för prövning av ansökningar och framställningar rörande förut inskrivnas värnpliktsförhållanden m. m., som erfordras för förrättningens avslutande, ävensom granskning och justering av handlingar och protokoll,

Till dessa inskrivningsförrättningar varda härigenom kallade de värnpliktiga, som under innevarande år fylla 20 år och ej förut undergått inskrivning, samt de äldre värnpliktiga, vilka vid föregående inskrivningsförrättning bort vara tillstädes, men uteblivit och icke, oaktat sin frånvaro, blivit inskrivna eller från värnpliktens fullgörande frikallade, eller vilka erhållit uppskov med inskrivning eller i övrigt äro inskrivningsskyldiga; dock gäller denna kallelse icke å sjömanshus inskrivna, vilka komma att inkallas genom särskild kungörelse, och ej heller dem, som innehava fast anställning på stat vid krigsmakten, eller är officer eller underofficer i reserven.
Det åligger de till inskrivningen sålunda kallade värnpliktiga att personligen infinna sig å ovan bestämda tider för att av vederbörande läkare besiktigas till utrönande av deras duglighet till krigstjänst, sedan de för sådant ändamål blivit ordnade, för landet sockenvis genom vederbörande länsmans och för staden genom stadsfiskalens försorg; dock må även utan personlig inställelse inskrivas värnpliktig, vilken, på sätt närmare angives i 29 § inskrivningsförordningen, styrker, att han är till krigstjänst duglig och antingen för uteblivande vid inskrivningsförrättning visar laga förfall eller ock innehar anställning utomlands eller därstädes uppehåller sig för idkande av studier eller för utbildning i sitt yrke.
Jämlikt stadgandet 1 16 § i ovan åberopade kungl. förordning varder till kännedom och efterrättelse vid ifrågavarande förrättningar meddelat:
1:o) att värnpliktig skall inställa sig vid inskrivningsförrättning för den ort, där han är kyrkobokförd; dock må värnpliktig, som vistas å annan ort, undergå inskrivning å vistelseorten, i vilket fall det åligger honom att utan kallelse anmäla sig hos vederbörande inskrivningsnämnd och därvid avlämna prästbetyg;
2:o) att värnpliktig, som sökt eller undfått tillstånd att avflytta från riket, men fortfarande vistas inom landet, är skyldig att inställa sig till inskrivnings undergående;
3:o) att såsom laga förfall för uteblivande från inskrivning anses, om man är sjuk, om man är i Konungens och rikets tjänst uppbådad eller faren eller om man sitter i häkte;
4:o) att enligt § 41 värnpliktslagen sjukdom skall, för att såsom laga förfall anses, vara styrkt med behörig läkares intyg, vilket den värnpliktige är skyldig själv anskaffa; dock är det värnpliktig, vilken icke kan anskaffa läkarbetytt, tillåtet att styrka förfallet med intyg av statens ämbets- eller tjänsteman eller av präst i församlingen eller av ordföranden i kommunalstämman eller av ordföranden eller ledamot i kommunalnämnden eller av ledamot i häradanämndea;
5:o) att värnpliktig, som från inskrivningsförrättningen förfallolöst utebliver, skall böta första året 10 kronor och varje år han ånyo därmed beträdes, 40 kronor; varförutom han i varje fall är underkastad äventyr att varda till inskrivnings undergående hämtad på egen bekostnad; kommande, där i följd av den värnpliktiges uteblivande utan laga förfall inskrivning skett ett senare år, tjänstetiden att räknas från början av inskrivningsåret;
6:o) att värnpliktig, som inställt sig vid inskrivningsförrättning för annan ort, än där han är kyrkobokförd, men därvid försummat avlämna prästbetyg samt till följd därav icke kunnat emottagas, anses lika med den, som icke inställt sig till inskrivningsförrättning;
7:o) att värnpliktig, som innehaft fast anställning vid krigsmakten, skall till förrättningen medföra alla honom tillhöriga handlingar, som röra nämnda anställning, på det att hans värnpliktsförhållanden må kunna riktigt fa.sststälias;
8:o) att, därest värnpliktig önskar uppskov med inskrivning eller
tjänstgöring, framställning därom skall göras vid inskrivningsförrättningen; och gälla i fråga om de förhållanden, som kunna föranleda till sådant uppskov, samt om sättet för styrkande av desamma följande stadganden:

A) i värnpliktslagen:
§ 16 mom. 1. Uppakov med inskrivning till nästföljande års inskrivningsförrättning meddelas värnpliktig, som av en eller annan möjligen övergående anledning, såsom tillfällig sjukdom, försenad eller otillräcklig kroppsutveckling eller dylikt vid inskrivningsförrättningen befinnes vara till tjänstgöring oförmögen eller olämplig eller genom de med tjänstgöringen förenade ansträngningarna utsättas för men eller fara.

  1. Sådant uppskov kan ock medgivas ende arbetsföre sonen, sonsonen eller dottersonen till orkeslös eller vanför fader, farfader, morfader eller till änka, frånskild eiler övergiven hustru eller ogift kvinna, ende arbetsföre fostersonen till orkeslös eller vanför fosterfader eller till fostermoder, ävensom ende arbetsföre brodern till ett eller flera minderåriga eller vanföra faderlösa syskon, dock endast såvida sagda föräldrar, far- eller morföräldrar eller fosterföräldrar eller syskon äro av hans arbete för sitt uppehälle väsentligen beroende. Har sådan för sitt uppehälle av den värnpliktiges arbete väsentligen beroende anhörig, som nyss nämnts, av samme värnpliktig erhållit försörjning alltifrån början av kalenderåret närmast före inskrivningsförrättningen eller, där behovet av försörjning uppstått först vid senare tidpunkt, alltifrån behovets uppkomst, kan även i det fall, att den värnpliktige icke är den ende arbetsföre sonen, sonsonen, dottersonen, fostersonen eller brodern, uppskov med inskrivningen medgivas honom, därest han är den ende, som, såvitt veterligt är, kan lämna nödigt försörjningsbidrag.

§ 17 mom. 1. Uppskov till nästföljande år med föreskriven första tjänstgöring kan vid inskrivningen medgivas:
c) värnpliktig, som själv förvaltar och brukar honom tillhörig fast egendom eller själv driver honom tillhörig handels-, fabriks- eller annan industriell rörelse och av en eller annan anledning icke varit i tillfälle att på lämpligt sätt ordna om fastighetens eller rörelsens skötande under den tid, han för sin militära tjänstgöring skulle bliva frånvarande; samt
d) värnpliktig, som visar annat giltigt skäl för uppskovs beviljande, såsom att tjänstgöringens fullgörande skulle medföra avsevärt avbräck i fortskriden lärokurs eller eljest bereda honom eller av hans arbete beroende nära anhöriga väsentliga svårigheter eller olägenheter.

  1. Uppskov till nästföljande år med föreskriven repetitionsövning eller reservtruppövning må beviljas i den ordning, Konungen bestämmer.

B) i inskrivningsförordningen:
§ 28 mom. 1. Anledning till uppskov med inskrivning, jämlikt §
16 värnpliktslagen, skall styrkas:
i de fall, som i mom. 1 samma § omförmälas, av den, som har laga förfall för uteblivande från inskrivning med intyg av legitimerad läkare eller, om hans sjukdum är tillfällig och läkarintyg ej kan anskaffas, av annan person, som i § 44 värnpliktslagen sägs; och
i de fall, som i § 16 mom. 2. värnpliktslagen omförmälas, med intyg av präst i församlingen jämte å landet kommunalnämndens ordförande i Stockholm fattigvårdsinspektören, i Göteborgs fattigvårdsdårektören och i annan stad fattigvårdsstyrelsens ordförande.

  1. Anledning till uppskov med första tjänstgöring, jämlikt §
    17 mom. 1 c) och d) i värnpliktslagen, skall styrkas med intyg av präst i församlingen jämte annan trovärdig person; dock att, därest anledning till uppskovet är, att tjänstgöringens fullgörande skulle medföra avsevärt avbräck i fortskriden lärokurs, eller av beskaffenhet, som omförmäles i § 16 mom. 2 värnpliktslagen, densamma skall styrkas, i förra fallet av rektor eller föreståndare vid den läroanstalt, där studierna idkas, och i senare fallet i den ordning, som här ovan i mom. 1 sista stycket är sagt.
  2. Uppskov med repetitionsövning eller reservtruppövning kan
    meddelas under de i § 17 mom. 1. c) och d) värnpliktslagen angivna omständigheter, vilka skola styrkas på sätt i mom. 2 här ovan stadgas. Rörande ordningen för beviljandet av sådant uppskov stadgas i § 95 mom. 2 inskrivningsförordningen:
  3. Sökes hos inskrivningsnämnd förnyat uppskov med samma tjänstgöring eller uppskov med tjänstgöring, från vilken den värnpliktige tidigare hemförlovats, skall angivas, av vilken anledning uppskovet eller hemförlovningen tidigare medgivits.

§ 95 mom. 2. Därest värnpliktig av anledning, som finnes omnämnd i § 17 mom. 1 värnpliktslagen, önskar uppskov till nästföljande år med förestående repetitionsövning eller reservtruppövning och, innan han inträtt i tjänstgöring, till vederbörande inskrivnings- eller sjörullföringsbefälhavare gör skriftlig ansökan därom åtföljd av intyg, som i § 28 mom. 2 och 4 samt § 51 e denna förordning sägs, må det sökta uppskovet av nämnda befälhavare beviljas; dock att uppskov med samma repetitionsövning eller reservtruppövning, med nedan nämnda undantag, icke må av inskrivnings- eller sjörullföringsbefälhavare beviljas den, som tidigare erhållit uppskov med eller hemförlovats från ifrågavarande övning.
Fortfar förfallet eller har nytt förfall yppats och den vårnpliktige på grund därav önskar förnyat uppskov med samma repetitionsövning eller reservtruppövning, eller, där han tidigare från den övning hemförlovats, uppskov med densamma eller med den del därav, som icke är fullgjord, åligger det honom att därom göra framställning hos vederbörande inskrivningsnämnd, som må bevilja det sökta uppskovet, därest förfallet är av beskaffenhet, som omförmäles i § 16 mom. 2 värnpliktslagen.
Har det nya förfallet yppats så sent, att framställningen ieke kunnat göras hos inskrivningsnämnden, må densamma i ovan stadgad ordning göras hos vederbörande inskrivnings- eller sjörullföringsbefälhavare, som må bevilja uppskovet, direst det är av sistnämnda beskaffenhet.

10:o) att, jämligt § 2 mom., 1 inskrivningsförordningen, med den, som avlagt studentexamen, likställes i värnpliktshänseende
a) den, som avlagt avgångsexamen från gymnasiets tredje ring vid allmänt läroverk;
b) den, som utan att hava, avlagt studentexamen erhållit inträde som ordinarie elev vid läroanstalt, där enligt gällande föreskrifter sådan examen fordras för inträdes vinnande;
c) den, som antingen tillhört högsta klass eller ring i enskild läro-anstalt med rätt att anställa studentexamen men dock icke avlagt sådan examen, eller ock tillhör nämnda klass eller ring;
d) den, som vunnit inträde i Chalmers tekniska institut, högre avdelningen;
e) den, som avlagt godkänd avgångsexamen från någon av följande läroanstalter:
teknisk elementarskola;
folkskoleseminarium;
lantbruksinstituten vid Ultuna och Alnarp;
skogsinstitutet, lägre kursen;
handelsgymnasium, ettåriga kursen, eller, för såvitt godkänd realskoleexamen avlagts tvååriga kursen; samt
f) den, som antingen tid någon under e) avsedd läroanstalt tillhört högsta årsavdelningen, där avgångsexamen avlägges, men dock icke avlagt sådan examen, eller ock tillhör nämnda avdelning;
11:o) att värnpliktig, som icke kan hänföras till i § 2 mom. 1 inskrivningsförordningen avsedda ynglingar, men dock önska undergå utbildning till plutonchef eller motsvarande befattning, skall därom göra anmälan vid inskrivningsförrättningen och därvid angående sin lämplighet styrka dela medelst intyg av rektor eller lärare vid allmänt läroverk eller rektor eller föreståndare för annan i § 2 mom. 1 inskrivningsförordningen nämnd läroanstalt, att han äger ett kunskapsmått, som icke i väsentlig mån understiger fordringarna hos de i sistnämnda § och mom. omförmälda ynglingar, dela ock medelst intyg av gymnastiklärare eller ledare av militära övningar vid allmänt läroverk, teknisk elementarskola eller folkskoleseminarium, att han besitter förutsättning för utbildning till plutonchef eller motsvarande befattning, eller af chef för praktiskt företag, att han har praktisk läggning samt visat god förmåga att själfvständigt ordna och leda ett arbete;

12:o) att yngling, som avlagt studentexamen eller som kan hänföras till de i mom. 10:o) och 11:o) här ovan omförmälda, må redan det år, då han fyller aderton eller nitton år anmäla sig till inskrivning; för bifall härtill fordras, att han är .vapenför; dock att yngling, som avlagt studentexamen eller som avses i mom. 10:o) här ovan och är till krigstjänst duglig men befinnes vara joke vapenför, jämväl må inskrivas, om han med visshet kan förutses icke bliva vapenför till inträdet i värnpliktsåldern;
13:o) att i övrigt yngling må redan det år, då han fyller nitton år, anmäla sig till att inskrivas för utbildning till underbefäl eller fackman vid fotfolket, trängen eller intendenturtrup perna eller att för utbildning vid Norrbottens regemente uttagas från annat regementes inskrivningsområde.
14:o) att yngling, som anmäler sig till inskrivning före det år, värnplikten för honom inträder, icke må inskrivas, så fram han icke, jämte företeende av prästbetyg, visar sig hava erhållit laga målsmans ävensom, därest han är i annans tjänst, dennes tillstånd därtill.
15:o) att värnpliktig, som vid tidpunkten för inskrivningen idkar eller vill göra sannolikt, att han kommer att idka studier vid medicinsk fakultet vid universitet, Karolinska medikokirurgiska institutet, tandläkarinstitutet, veterinärhögskolan, tekniska högskolan i dess fackskola för skeppsbyggeri, maskinbyggnad och mekanisk teknologi eller elektroteknik eller vid Chalmers tekniska institut, högre avdelningen, i dess fackskola för skeppsbyggeri, mekanik eller elektroteknik eller vid handelshögskolan samt värnpliktig, som vid inskrivningen är elev å apotek eller vid farmaceutiska institutet utbildar sig till apotekare eller gör sannolikt, att han kommer att såsom elev å apotek påbörja sådan utbildning, skall därom vid inskrivningsförrättningen avgiva skriftlig förklaring, vilken för den, som icke uppnått myndig ålder, skall bekräftas av målsman; samt
16:o) att värnpliktig, som efter under året avlagd studentexamen ärnar utbilda sig till officer vid hären och, jämlikt § 6 mom. 2 värnpliktslagen, må kunna inskrivas, bör inställa sig vid inskrivning och därvid förete av vederbörande truppavdelningschef utfärdat intyg om, att han efter avlagd studentexamen kommer att antagas till officersaspirant;
Här förutom har Honungens befallningshavande ansett sig böra giva vederbörande tillkänna:

att värnpliktig, som med inskrivningsnämndens beslut ej åtnöjes, äger att däröver anföra besvär, vilka, skriftligen avfattade och åtföljda av för klaganden utfärdad inskrivningsbok eller annan handling, som vid inskrivningen blivit klaganden tillställd, samt ställda till inskrivningsrevisionen för Gotlands inskrivningsområde, böra inom fjor. ton dagar efter beslutets meddelande till Konungens befallningshavande ingivas eller, med iakttagande av behörig tid, med posten insändas, i vilket senare fall det dock åligger den klagande att behörigen styrka, att han egenhändigt undertecknat besvärsskriften eller att denna på hans begäran eller med håns samtycke blivit uppsatt; samt att i inskrivningsrevisionens beslut ändring icke få sökas.
Det åligger kronolänsmännen och polisbetjäningen i Visby att vid omförmälda förrättningar vara tillstädes för att upprätthålla ordningen bland de värnpliktiga och vid såväl läkarbesiktningen som själva inskrivningen ordna de värnpliktiga församlingsvis samt dem i mån av förrättningens fortgång upprop a.
Visby i landskansliet den 27 jannari 1915.
Gustaf W. Roos
E. Håkanson Rabe.

Gotlands Allehanda
Lördagen 6 februari 1915
N:r 30

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *