Från sjön.

Skeppet Slite ankom i tisdags till London.
— Svenska barkskeppet Svea, kapten Strömgren, från Quebec till Middlesbro, har, enligt underrättelse från sistnämda plats at 18 Sept., dit anländt med läcka och öfver bord kastad däckslast.
— Engelska ångfartyget Cyprus, hemma i Sunderland och fördt af kapten Lavender, lastadt med plank och bräder, strandade 17 sistlidne September utanför Törefors, vid hvilken plats lasten intagits. Bergnings- och dykeribolaget Neptuns ångfartyg Hermes afgick från Stockholm följande dag och anlände till strandningsstället: den 21, och har ångfartyget allt ifrån denna dag varit oafbrutet sysselsatt med arbete att taga flott Cyprus, hvilket fartyg vid grundstötningen fick mycket svåra skador i bottnen, så att hela fartyget vattenfyldes. Ändrtligen sistlidne lördag kröntes arbetet, som under hela tiden försvårats af storm och regn, med framgång, så att Hermes lyckades taga Cyprus flott; men fartyget var så svårt skadadt i bottnen, att det samma åter måste sättas på grund. Sedan dykarne tätat läckorna bättre, togs fartyget å nyo flott i söndags och infördes i skyddadt och lämpligt läge för att få dykaretätningen follbordad, hvilken till följd af skadornas omfång kommer att blifva mycket omfattande.
— Finska ångfartyget Jakobstad, som strandade vid Uddskär utanför Vasa, med last af styckegods, och som blef fullt af vatten, har under sistlidne lördag kommit flott och införts till Vasa, hvarifrån bergnings- och dykeribolaget Neptuns ångfartyg Poseidon engagerats att bogsera fartyget till Åbo, der skadorna skola repareras.
— 1 dennes strandade på Ölands ostkust utanför Källa skeppet Amazon, kapten E. Nordbäck, från Gade med last af jern och plank till Australien, Skeppet kom med egen hjelp i förening med några man från land efter ett ed timmar flott. Rosan fortsattes. Vid grundstötningen förlorades löskölen och ett ankare.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 10 Oktober 1884
N:r 82.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *