Rättegångs- och Polissaker.

Rådhusrätten den 18 aug.
Ölanderska äktenskapsmålen. Makarne Ölander, hvilka, som bekant, stämt hvarandra för äktenskapsbrott, ålades jemte f. art. Emil Andersson att på grund af den bevisning som förekommit aflägga värjemålsed den 20 nästk. oktober och skulle de dessförinnan undervisas om edens vigt och varnas för vådan af meded.
Ett under rättegången mot mannen Ölander hördt vittne, f. art. P. Flygare, förklarades som återgångsvittne, enär han visat sig ostadig i sina uppgifter.

Sorgligt äktenskap. Sjöman Oskar Söderström, som varit tilltalad och ådömd varjemålsed för våld mot sin hustru, har nu stämt denna för kopleri och brott mot 18 kap. 12 § strafflagen. Mannen är f. n. stadd på sjöresa, men instälde sig genom ombud, f. sjöman N. A. Möller, som begärde uppskof för vittnens hörande.

För försummad renhållning dömdes åkaren V. Vestergren att böta 10 kr.

Sjörättsmål. I måndags förekom åter till handläggning hos rådhusrätten de mellan kaptenerne J. Mills och C. Mallgraw hvar mot hvarandra anhängiggjorda målen om ersättning för den skada som uppkommit genom sammanstötningen midsommardagen mellan deras förda ångfartyg Xantho och Valuta, dervid den förstnämda sjönk utanför Fårö. Kapten Mills anmälde konsul R. Bersén från Göteborg som sitt nautiska biträde i rättegången. Parterne förde för öfrigt sin talan genom sina förde för öfrigt sin talan genom sina förut begagnade ombud; auditör Engström för Mills och v. häradsh. Herlitz för Mallgraw. Ett tillägg till eller ett förtydligande af kapt. Mills förut afgifna sjöförklaring inlemnades och beedigades af sex man af Xanthos besättning, som för detta ändamål hitkommit, hvarförutom de noga hvar för sig förhördes i åtskilliga sakförhållanden vid sammanstötningen.
På begäran af hr Herlitz uppskötos målen till nästa måndag för Valutas besättnings hörande.
Behandlingen af ensamt dessa sistnämda mål upptog rättens tid i öfver fyra timmar.

Gotlands Tidning
Onsdagen den 20 augusti 1884
N:r 66.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *