Minfaran öfverhängande äfven väster om Gotland.

En mina drifver i land vid Kneippbyn.
Vid 3-tiden igår eftermiddag upptäckte löjtnant Borell, då han med reservbeflskursen efter slutad öfning ar på hemväg till Visborgs slätt, att en mina drifvit i land vid Kneippbyn. Vid närmare efterseende befans det, att minan till en del gräft ned sig i den lösa sanden på stranden. Genom löjtnant Borells försorg blef den farliga pjäsen emellertid förankrad på platsen, och i middags blef den i närvaro af officerare oskadliggjord af löjtnant Beckman från Fårösunds kustposition.
Minan, som oskadliggjordes på så sätt, att den söndertogs och befriades från den inneliggande sprängladdningen, infördes till Visby och ligger nu till allmänhetens beskådande utlagd på trappan till militärbefälets expedition.
Det är en rysk mina.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 3 februari 1915
N:r 27

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *