Ur dagens post. Kriget.

Kaparkriget i irländska sjön.
Ångfartygsförsäkringsföreningen i Dublin förklarar, att den icke anser nödvändigt förbjuda fartygstrafiken på Liverpool. Emellertid blef postångaren Leinster, som på söndagsaftonen lämnade Holyhead, ute på Irländska sjön, vid Kishs fyrskepp, under en sträcka af en mil förföljd af en tysk undervattensbåt.

Hvad brittiska amiralitetet säger.
Från London telegraferas, att tidningarna innehålla nu långa skildringar från den tyska undervattensbåtens uppträdande i Irländska sjön, där den som bekant sänkt några ångare. Såsom redan meddelats, räddades alla fartygens besättningar, i det att undervattenabåten lät dem i båtarna lämna fartygen.
Djärfheten i den tyska undervattansbåtens handling framgår däraf, att fartygen sänktes blott tre mil utanför Liverpool. En stor passagerarabåt kom samtidigt upp i riktning mot undervattensbåten, men då den märkta explosionen, satte den full fart, höll zigzag-kurs och lyckades undkomma.
Undervattensbåten var U. 21, som är ett stort modärnt 800 tons fartyg med en aktionsradie af nära 2,000 sjömil. Den kan hålla sig i sjön under 14 dagar och tros redan under någon tid ha upphållit sig i dessa farvattan. Saken har väckt en särskildt obehaglig otrygghetskänsla på grund af att undervattensbåten härmed uppträdde i den rut, som följes af de stora ångarna från Liverpool till Amerika.
Det är tydligt att tyskarna försöka realisera amiral v. Tirpitz’ hotelse att med undervattenabåtar ödelägga dan brittiska handeln, säga Londontidningarna, men — tillägga de — amiralitatet kommer att vidtaga kraftiga mått och steg för att göra denna plan om intet.

Uppror af ryska trupper.
Ett meddelande från Bukarest till Secolo konstaterar, att misslyckandet af den ryska offensiven i Bukovina framkallade ett ryskt återtåg under stora förluster. Ryska trupper ha gjort uppror i Batum, i följd hvaraf uppstod en häftig kamp mellan de trogna trupperna och de upproriska.

Ungern nu fritt från fiender.
De österrikisk-ungerska truppernas offensiv i Karpaterna fortskrider framgångsrikt. Ungern har fullständigt befriats från fiender, och större delen af på den galiziska jorden befintliga bergpass äro i österrikisk-ungersk besittning. Då starka ryska stridskrafter äro i anmarsch för att uppehålla österrikisk-ungerska framryckningen, kan man under den närmaste framtiden vänta stora strider.
Städerna Kalomen, Nadworna och Szranek ha utrymts af ryssarna, och de österrikiska ämbetsmännen i dessa städer ha erhållit order att hålla sig beredda till hastig afresa till sina ämbetsområden.
Enligt meddelande till Pester Naplo från krigsskådeplatsen i Karpaterna försöka ryssarna en motoffensiv.

Ny serbisk-bulgarisk konflikt.
Bulgariska telegrambyrån meddelar; Den senaste konflikten på bulgarisk-serbiska gränsen uppkom därigenom att en grupp flyktingar häktats på bulgariskt område af serbiska soldater, som gått öfver gränsen. Bland dessa flyktingar var en kvinna från Doiran, hvars man och söner redan förut utvandrat till Bulgarien. Två män, som åtföljde kvinnan och sökte hjälpa henne, dödades af de serbiska soldaterna.
Med anledning häraf afgaf bulgariska regeringen omedelbart en energisk protest till serbiska sändebudet och bad honom ånyo interveners hos sin regering för att dessa gränsstrider ändtligen måtte ta slut. Bulgsriska regeringen fordrar de ofvannämda flyktingarnas utlämnande, de skyldiga soldaternas exemplariska bestraffande och skadeersättning åt de dödades efterlefvande.

En oroskälla mindre?
Till Frankfurter Zeitung telegraferas från Atén: Grekiska krigsfartyget Hellas lämnade i fredags Valona, sedan öfverenskommelse härom uppnåtts mellan grekiska och italienska regeringarna.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 2 Februari 1915
N:r 26

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *