Fältkrigsrätt,

bestående af major Bäckström, kaptenerna Beselin och Eek, löjtnant Andreasson och auditör Wiman, har i dag sammanträdt å artilleriet för att ransaka och döma i en del af oss förut omnämda mål rörande förseelser under militär tjänstgöring.
Först ransakades korpralen Erik Torsten Napoleon Edvardsson, tilltalad för olofligt undanhållande från sin militärtjänstgöring å Fårösund. Som förmildrande omständighet framhöll Edvardsson, att hans hustru och barn voro sjuka och att han ansett sig ej kunna lämna dem, då, hans permissionstid utgick.
Edvardsson har förut flera gånger varit straffad för olofligt undanhållande från militär tjänstgöring. Målet öfverlämnades.
Därefter ropades målet mot mästerlotsen C. J. Dahlbeck och värnpliktige lotslärlingen E. J. Pettersson, hvilka enligt anmälan från stationskrigsrätten i Stockholm stälts till ansvar för försummelse i tjänsten. Dahlbecks försummelse skulle ha bestått däri, att han icke vidtaget åtgärder gent emot de försummelser, hvartill Pettersson gjort sig skyldig.
Ransakningen med Dahlbeck och Pettersson hölls emellertid inför lykta dörrar, hvadan vi icke äro i tillfälle att i dag därom meddela något närmare.

Gotlands Allehanda
Fredagen 29 januari 1915
N:r 23

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *