Genom exekutiv auktion,

som förrättas å magistratens sessionsrum härstädes tisdagen den 16 nästkommande Oktober klockan tolf på dagen kommer firman »J. W. Klintberg & Comp.» konkursmassa tillhöriga fastighet, vester om staden -invid” s. k. kronokalkugnen belägna, under nr 5 i Jordeboken upptagna och vidare under nr 64 1/2 i Strandrotens 1:ste qvarter antecknade, på infäste upplåtne stadsjordslägenheter ’med derå uppförda bygnader att till gäldande af en inteckning försäljas. Bygnaderna, som äro inredda till stenhuggeriverkstad, smedja, ’kontor, försäljningslokal, mjölgvarn med tre par stemar och tresiktar samt varmbadhus m. m., äro saluvärderade till 37,450 kr.
De, som hafva fordran, hvilken bör ur fastigheten utgå, eller annat anspråk, som skall vid auktionen iakttagas, ega att dervid sin rätt bevaka.
Visby rådhus den 13 September 1883.
På Öfverexekutors-embetets vägnar:
C. EEN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 September 1883
N:r 78.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *