Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
Vildsint slagskämpar. Såsom förut nämts hafva muraren Johan Holmgren och artilleristen nr 21 Karl August Andersson åtalats för våld mot polis samt Holmgren och smedsarbetaren Per August Andersson för våld å en landtbo. Ej mindre än nio vittnen bördes igår, genom hvilkas berättelser full bevisniog på slarskämparnes vilda beteende erhölls. Målet ötverlemnades af alla-parterna. Dom faller 10 instundande September.

Norra häradsrätten.
Stöld. Ransakniog med af stadsfiskalen 5 dennes härstädes häktade arbetaren Johan Peter Eklund från Othem hölls å länsfängelset i förgår. Eklund erkände fritt och otvunget, att han vid Norrbys i Othem tillgripit ett ur, en portmonnä med inneliggande 5 öre och ett halft stop bränvin, hvilket allt värderades till 17 kronor 15 öre.
Om sina lefnadsomständigheter berättade Eklund, att han, född 1856 i Tingstäde socken, vid 15 års ålder kom från sitt hem, hvarefter han innehaft ett par tjenster, tills han såsom sin egen slog sig ned vid Barshage i Othem, der han vid häktandet hade sin hemvist; under innevarande sommar hade han dock vistats på andra ställen, såsom till dömes här i Visby, der han haft det goda sällskapet af en Melander Sylvan, Petter Fohlin m. fl.
Åklagaren kronolänsman John Smedberg yrkade anavar å Eklund, som af häradsrätten dömdes till fyra månaders straffarbete och ett års vanfräjd utöfver strafftiden, hvarjämte EkInud förpliktades ersätta målseganden hvad han förskingrat från denne.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 Augusti 1883
N:r 69.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *