Årsfest

höll igår kväll af Visby kyrkliga ungdomsförening. Därvid höll pastor J. Söderberg ett till allvarlig eftertanke uppfordrande föredrag öfver ämnet: ”Under korsets fana”, i det han såväl historiskt som rent uppbyggligt stälde de unga inför det kristna korsets innebörd. Pastor E. Hejneman talade känsligt och vackert öfver korset i vår blågula flagga, därmed läggande på hjärtat vikten att älska fosterlandet och dess minnen, fostarlandets gamla lutherska kyrka och det härliga arf, Gud med henne gifvit oss. Före och efter föredragen sjöngos en del sånger. Till den musikaliska delen af programmet hörde ock några violinsoli spelade med meddryckande kläm af hr F. Borgström.
Vid de härpå följande årsmötesförhandlingarna utsågs till ordförande för det nya arbetsåret pastor J. Söderberg, till v. ordförande pastor E. Hejneman; 1:sta sekreterare blef fröken M. Stenhård och 2:dre pastor J. Gadd och kassaförvaltare fröken A. Jokobsson (nyvald), och till öfriga medlemmar af styrelsen utsågos frkn E. Rundqvist och fru Gabriella Kellqvist. Till bibliotekarie valdes hr A. Stenhård. Revisorer af räkenskaperna blefvo fru Mariella Ljungberg och slöjdlärarinnan frkn Holm med slöjdlärarinnan frkn Pettersson till suppleant. I enlighet med revisorernas önskan beviljades full ansvarsfrihet för det gångna arbetsåret.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 26 januari 1915
N:r 20

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *