Antagligen Olympiska spel 1916.

General Balck uttalar sin uppfattning.
Vi böra förbereda oss och stödja Tyskland.

Det har från idrottshåll gjorts gällande, att man nödgas utgå från som ett faktum, att de Olympiska spelen i Berlin nästa år till följd af kriget måste komma att inställas. På grund häraf har man äfven trott sig märka en afmattning i våra förberedelser och pekar på ett minskadt intresse inom våra idrottsföreningar, för hvilka täflingar i allmänhet och internationella täflingar i synnerhet äro den lifgifvande kraften.
En motsatt åsikt förfäktar emellertid general Balck, hvilken inför utlandet står som vårt lands högst skattade och mest inflyteserike idrottsrepresentant. För en af Aftonbladets medarbetare, som i den viktiga frågan vändt sig till honom för att erfara hans ståndpunkt, har han med styrka häfdat den uppfattningen, att de Olympiska spelen år 1916 komma att hållas i Berlin, för så vidt hvilket man bör kunna hoppas kriget i år erhåller sin afslutning. ????????????????????????????????? generalen, så komma de att sätta in hela sin kraft för att intet afbrott må äga rum i de redan uppgjorda planerna ?????eras Stadion i Berlin står färdigt sedan ett år tillbaka och är en ståtlig anläggning, och hela deras poltik inriktar sig på att äfven midt under pågående krig upp????????? det borgerliga lifvets normala gång. Med den beundransvärda moraliska styrka, som det ???? ???? visat sig besitta, fins det igen anledning tro, att det efter kriget skall följa en annan taktik och inställa spelen. Det vore icke likt dem.
Generalens bestämda uppfattning och han trodde att den delades af många idrottsmän, var att Sverige i hvarje fall måste utgå ifrån, att de Olympiska spelen komma att hållas i Berlin 1916 i ha icke rätt att förutsätta något annat. Det är mycket troligt att den Internationella olympiska komitén har sammanträde i sommar och hvad Sverige har att göra är att af all makt understödja Tyskland i dess arbete för Berlinspelen. De neutrala staterna ha en stor uppgift, då det gäller att återknyta de internationella banden på idrottens område, och med den framskjutna ställning, som Sverige intager, beror mycket på ett energiskt uppträdande från vår sida.
Det gäller också, att vi söka vidmakthålla den rangplats, som vi förvärfvade oss vid Stockholmsspelen 1912 och att spänna våra krafter till det yttersta. Vi få icke utgå ifrån att Berlinspelen komma att bli fåtaligt besökta. Det är möjligt, att England, Frankrike och Ryssland, uteblifva, ehurumycket här kan bero på fredsvilorens affattning, men vi måste räkna med de tre nordiska länderna, med Österrike och Ungern. Ungern är kontinentens främsta idrottsnation, Italien, Grekland och Amerika. Det blir kamp nog.
För så vidt generalen hade sig bekant pågår också träningsarbetet öfverallt utom i de krigförande staterna, där idrottsmännen befinna sig i fält, och hemma hos oss är vintersporten i full gång. Ingenting antyder en afmattning i idrottslifvet, och vi måste hålla oss beredda till 1916.

Gotlands Allehanda
Fredagen 22 januari 1915
N:r 17

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *