Ättling af gamla Gotland död som engelsk öfverstlöjtnant.

Efter långvarig sjukdom, ådragen genom olycksfall under tjänsteutöfning, afled i Shoeburyness vid Themsens mynning den 28 sistlidne december öfverstlöjtnanten vid engelska ingeniörkåren Ernest Haig, 48 år gammal. Den aflidne var äldste son till vår landsman etsaren Axel H. Hägg och dennes maka född Street. Han var en mycket dugande och populär officer, hvars bortgång omtalats med beklagande af ett flertal engelska tidningar, bland andra Times. Vid krigets utbrott kommenderades Haig från sin station i Shoeburyness till Harwich på ostkusten af England för att ordna försvarsanstalterna därstädes. Under arbetet härmed råkade han ut för det olycksfall som härofvan omtalas. Han återvände nu till Shoeburyness och var sedan ständigt bunden vid sjuksängen, tills döden-befriaren kom och gjorde slut på lidandet. Han bar plågorna som en man, och det enda som smärtade honom var att han genom sjukdomen blef oförmögen att gå ut i kriget och erbjuda fosterlandet sina tjänster och sitt lif i striden på slagfältet.
Ernest Haig. som under gosseåren ett par gånger var sina föräldrar följaktig på besök till Gotland, erhöll efter fullbordad militär ingenjörsutbildning sin första fullmakt som löjtnant vid ingenjörkåren 1890 och befordrades efter hvartannat till kapten och major och slutligen (i juni 1914) till öfverstlöjtnant. Han har tjänstgjort 5 år i ??? en och hade förvärfvat stort anseende särskildt som undervattensbyggare. Huru aktad och afhållen han var af såväl öfverordnade som kamrater och underlydande därom vittnade bäst den högtidlighet hvarmed hans likbegängelse firades 31 dec. mängden af de på båren nedlagda minneskransarna och de militära hedersbetygelser som ägnades den bortgångne vid hans sista hvilorum. En hedersvakt på 300 man ur ingeniörkåren förutom ett batteri af det i Harwich förlagda artilleriet följde liket till grafven, där ingenjörerna afslutade högtidligheten med att affyra tre salfvor, medan nio trumpetare blåste signalen ”The Last Call”.
Utom af hårdt pröfvade föräldrar sörjes den bortgångne närmast af maka, född Blake, och två ogifta döttrar.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 21 januari 1915
N:r 16

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *