Visby bollklubb

firade sin högtidsdag sistlidne söndag med utfärd till Ekeby. Gästvänligt mottogs man vid Barlingbo station af Ekeby bollklubb, som man genast vid framkomsten såg anrycka uti en lång rad af åkdon efter frustande hästar, ett godt förebud, att klubben var älkommen. Efter en kort färd anlände man till den s. k. »Prestängen», som godhetsfullt blifvit upplåten.
Sedan gemensam middag under löfklädt tak vid den nära bredvid liggande Lindarfve gård blifvit intagen, tågade man under klingande spel ut i ängen, hvarest på den vackraste slätt, omgifven af väldiga ekar och björkar, högtidsklädda skaror mottogo oss. De bekanta gotlandslekarne togo sin början, hvarefter man om en stund samlades, då värdarne hälsade resenärerna välkomna. Under sång, musik och glädje tillbragtes eftermiddagen omvexlande med lekar och skålar, hvaribland för klubber., dess hedersledamöter, aflidne Vilh. Klintbergs minne m. fl.
På aftonen tråddes dansen en stund med bygdens tärnor, hvarefter aftonmåltid intogs under den mest härliga belysning af månens strålar, ibland fördunklade af eldar, som med sitt magiska sken belyste den trollska taflan. Samma gästvänskap som förut visats kom Visbyklubbens medlemmar äfven till del, då återfärden i det vackraste månsken, under väldiga hurrarop, anträddes. Etthjertligt tack sändes Ekeby Bollklubb, hemmansegaren Arvidsson m. fl.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 Augusti 1882
N:r 69

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *