Om de festligheter och förströelser,

som egde rum vid Fårösund i söndags och i hvilka den i sundet förankrade korvetten »Eugenies» officerare och manskap jämte hertigen af Gotland deltogo, lemnar en meddelare till Gotlands Allehanda följande beskrifning: »I söndags företedde det eljes tysta Fårösund en liflig anblick. Officerarne å korvetten hade nämligen föranstaltat en täfling mellan matroserna i hvarjehanda manliga idrotter. Ryktet härom hade natarligtvis spridt sig till närliggande trakter, och då en utomordentligt härlig väderlek var rådande, hade en betydlig menniskomassa samlat sig vid sundet. Vid 11-tiden på f. m. inleddes dagens täflingar med kapprodd, hvilken företogs i tvänne afdelningar med tre båtlag i hvardera. I andra afdelningen utmärkte sig isynnerhet styrbordslåringsbåt, som hann goda 20 meter före de öfriga täflande. Då båtlagen återkommo till korvetten, mottogos de med hurrarop af officerarne och de å fartyget qvarvarande .matroserna, hvilka iklädda den hvita uniformen äntrat högt upp i masterna.
Kappsimning af matroserna vidtog derefter, hvarvid en stor mängd menniskor från båtar åsåg denna täflan. Segervinnarne mottogos af sina kamrater från korvetten under det lifligaste bifall.
Vid 3-tiden e. m. steg större delen af korvettens manskap och officerare i land, bland hvilka märktes vår hertig och fartygets schef, kommendörkapten Peyron. Strax efter landstigningen marscherade samtlige under musik till den för de återstående täflingarne utsedda platsen, som redan var uppfyld af talrika menniskoskaror. Traktens ungdom hade der upprest en äreport med hertigens namnschiffer, hvarjämte ängen var prydd med enstor mängd flaggor, hvilken hyllning gjorde det bästa intryck på den unge prinsen. Vid en gifven signal började täflingarne, hvilka syntes ledas af hertigen att döma af den ifver och verksambet han ådagalade i att uppuuntra och egga de täflande, som utförde fri kappspringniog, kåppspringning med hopbundna ben samt kappspringning i säckar. Den sistnämda täflingen väckte isynnerhet mycken munterhet bland de församlade åskådarne.
Man tänke sig sex till sju matroser, inknutna ända till halsen i vida säckar, af yttersta krafter hoppa framåt! Då de framkommo till målet, ett dike, kastade de sig omkull och rullade ned i diket.
Mellan afdelningarne uppstämde korvettens jämförelsevis ganska goda messingssextett några muntra stycken.
Efter täflingarnes slut uppstäldes manskapet för utdelning af pris, hvilka bestodo i penningar. Kommendörkapten Peyron trädde fram för fronten och tac: kade manskapet för dess visade ifver och håg för dessa idrotter, hvilka stärkte och lifvade både kropp och själ. Segervinnarne uppropadea derp å och fiugo under faufarer mottaga sina pris.
Masiken spelade nu upp till dans. I frangsäsen stodo å ena sidan prins Oskar och officerare samt å andra sidan de raske matroserna, alla liflgt svängande om med bygdens flickor. Sedan en polska dansats, tågade en del af matroserna under klingande spel och flygande fanor ned till båtarne för att begifva sig åter till korvetten. Flere matroser hade dock fått tillstånd att stanna qvar Å land. Desse togo i ring med jäntorna samt visade sig såsom hurtige och vige dansörer. Derefter lektes åtskilliga af de välkända Gotlandslekarne, af hvilka prins Oskar, som qvarstannat bland åskådarne, fann sig i hög grad road.
Vid 8 tiden på qvällen måste alla sjömännen begifva sig ombord på sitt fartyg, hvarefter den samlade folkskaran, högligen nöjd med sin dag, småningom skingrade sig.»
Den ståtliga korvetten lättade i förgår kl. 5 på morgonen ankare, men måste för missgynnande vind lägga sig mellan de 8. k. Lotsholmarne. Det var bestämdt, att fartyget, om gynsam vind rådde, igår skulle afgå till Stockholm.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 25 Augusti 1882
N:r 68

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *