Polhems-monumentet.

Vid kyrkostämma i fredags med Maria församling i huofvudstaden uppstod en lång och liflig diskussion rörande Polhemsmonumentet i kyrkans kor. För några år sedan bildades en komité, som insamlade medel för åstadkommandet af ett monument åt Kristoffer Polhem, hvilket skulle uppsättas i Maria kyrka, men i följd af inträffande händelser blef detta monument ej färdigt till den bestämda tiden, hvarför församlingen 1879, då Maria kyrka undergick en genomgripande reparation, låt på egen bekostnad uppsätta på den härför bestämda platsen vid korets norra sida ett monument, gjutet af cement och af samma form och färg som det af komitén tillämnade af kolmärdsmarmor. Sedermera har komitén erbjudit sig att låta borttaga det nuvarande monumeätet och på dess plats uppsätta sitt eget. Emellertid har detta erbjudande afslagits, emedan man fruktat att kyrkan och dess dyrbara dekorationer skulle taga skada af den ifrågasatta omändringen, hvarjämte det nuvarande monumentet ansetts fullkomligt motsvara sitt ändamål. I följd af förnyade tillbud af komitén, som ändtligen fått sitt monument färdigt, har denna fråga under flere kyrkbstämmor varit föremål för behandling och alltid framkallat lifliga meningsutbyten samt blef i fredags slutligen afgjord, i det församlingen uppdrog åt kyrkovärdarne att å det nuvarande gjutna cementmonumentet i förgylda bokstäfver låta anbringa. Polhems namn, födelse- och dödsdag samt, under förutsättning att komitén utan vilkor erbjuder sitt monument åt församlingen, af detsamma påsätta Polhems vapensköld och-porträttmedaljong på det i kyrkan nu stående monumentet samt att mottaga och förvara öfriga delar af marmormonumentet till dess kyrkan nästa, gång undergår någon större reparation, då det skall uppsättas derstädes.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 22 Augusti 1882
N:r 67

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *