Från sjön.

Ångaren Poseidon afgick i måndags afton från Oskarshamn till Ölands ostkust för att. derstädes upptaga ångaren Sadler, hvilken ifjol vintras förolyckades derstädes. Poseidon medförde de tvänne stora pontoner, som en längre tid legat i Oskarshamns hamn samt en större pråm.
— Sjökaptenen Axel Olsson förande skonerten »Försök» från Landskrona, har i bref meddelat, att han natten mellan 24 och 25 sistl. Juli påträffat ett vrak i Nordsjön på 56 81” nordlig latitud och 5 30\’ östlig longitud.
På morgonen satte kapten Olsson eu båt i sjön, och af hvad man då fann, antog man, att det varit en stor skonert, bygd af ek och kopprad, ehuru kopparen nyss blifvit aftagen.
Namnet var »Johanna Anguste», men hemorten kunde ej utrönas. Vraket låg med kölen i vädret och båda ankarne i bottnen. Till följd af den hårda sjön kunde inga vidare åtgärder med afseende på vraket företagas.
— Från Newgork skrifves 28 Juli: Kapten Larsen, förande norska barkskeppet »Framnäs», hvilket lemnade Göteborg den 30 M:j för att afgå till Filade!fi, anländo sistl. lördag med sin besättning till Quebec. Den 1 Juli vid midnatt stötte Framnäs under svår mist mot ett väldigt isberg i närheten af bankarne. Alle man skyndade till båtarne, emedan fartyget allt hastigare begynte taga in vatten och inom 20 minuter sjönk. Efter 34 timmars kringflackande på det öppna hafvet i öppna båtar, blefvo de slutligen nppfiskade af den norska barken »>Linda> från Kristiania som landsatte dem i Matone, derifrån de på jernväg anlände till Quebec, hvarest sjöförklaring skall afgifvas.
— Ångaren »P, Calland», sem 23 Juli anlände till Newyork på resa från Rotterdam, medförde äfvenledes en norsk besättning af 19 personer från det norska skeppot »Osar», kapten Berentsen, med last från Pensacola i Florida, hvilket den 15 Juli sprungit läck och måste öfvergifvas på 46 grader och 58 minuters latitud.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 Augusti 1882
N:r 66

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *