Genom auktion,

som anställes såväl inför kungl. kammarkollegium som inför k. m:ts befallningshafvande härstädes fredagen d. 13 nästkommande Oktober, kl. 12 på dagen, utbjudes till arrende på tjugu års tid, räknad från den/14 Mars 1883, indragna häradsskrifvarebostället Rangsarfye nr 1, 1/2 mantal, i Alskog socken af Gotlands södra härad.
Anbuden skola göras i penningar. Obestämda anbud upptagas ej till pröfning.
Vid auktionen skall den högstbjudande genast aflemna en af tvänne personer, hvilkas vederhäftighet är af domaren i orten eller konungens befallningshafyunden bestyrkt, ingången och till egenhändiga underskrifterna bevittnad borgen för årliga arrendeskyldigheternas fullgörande under de fem första åren af arrendetiden, affattad i öfverensstämmelse med det af kungl. kammarkollegium stadgade formulär.
Den kostnad, som till trädesbruk och höstsådd samt höstplöjning och gräsfrösådd kan vara af k: m:ts och kronan eller enskild person förskjuten, bör genast efter kontraktets undfående af arrendatorn ersättas, utan afdrag å arrendesumman.
Förseglade anbud få afgifvas, hvilka, sedan klubbslag skett för muntliga anbud, öppnas och i sammanhang med de sistnämda komma under pröfning.
Högsta anbudets antaglighet ankommer på kungl; kommarkollegii pröfning.
Projektarrendekontrakt, förmulär = till borgensförbindelser och andra för kännedom om egendomen och arrendevilkoren nödiga handlingar finnas att tillgå i kungl.
kollegii domänafdelnings \’aktuariekontor samt å landskontoret härstädes.
En med denna lika lydande kungörelse, som bör uppläsas i detta och angränsande lärs kyrkor söndagarne den 13 innevarande Angusti, 4 September och 8 Oktober, behagade k. m:ts befallningshafvande i Nyköpings, Östergötlands, Kalmar och Blekinge län låta utfärda.
Visby Landskontor d. 1:sta Aug. 1882.
RUD. HORN.
Oscar. Medin.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 4 Augusti 1882
N:r 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *