Visby.

Ändtligen slöt i tisdags qväll efter närmare 3 års fortgång striden om fattighusfrågan. Våra läsare ha om detta ämne redan fått så mycket till lifs af komitéutlåtanden och öfverläggningar, att det för denna gång må vara nog att nämna, det den i frågasatta öster om staden belägna tomten uppgafs på grund af dels dess ringa tillgång på vatten dels svårigheten att skaffa affall för afloppsvatten. Emellertid påyrkades under öfverläggningen af hr Bergman, att frågan skulle ytterligare uppskjutas och 1,000 kronor anslås för sprängning af en brunn på den påtänkta tomten österut, samt af hr Wedin, att undersökning äfven af vattentillgången vid Kopparsvik, dit Drätselkammaren, som bekant, föreslagit bygnadens förläggande, skulle anställas.
Sedan först röstats om kontraproposition mellan hrr Bergmans och Vedins förslag, hvarvid det förra segrade med 13 röster mot 9, grupperade sig rösterna i hufvudvoteringen på följande sätt:

\"\"

Hrr Karl Ekman och Rosman nedlade vid voteringen sina röster.
Fulimäktige hafva alltså med 14 röster mot 7 genom detta beslut definitivt bestämt den s. k. Ekmanska åkern vid Kopparsviksvägen till plats för den beslutade nya fattighusbyggnaden.
Mot beslutet reserverade sig hrr Bergman, Ericsson, Wedin, Sandström, Stenström och Karl Ekman.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 Juli 1882
N:r 60

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *