Visby friförsamling

firade i går afton sitt årsmöte, det 29:e af församlingens verksamhetsår. Efter ett kort hälsningstal af pred. Forsberg, dracks kaffe, hvarefter förhandlingarna upptogos. Af årsberättelsen framgick, att församlingen, oberoende af den oro, som särskildt i politiskt hänseende kännetecknat 1914, fått arbeta i största frid och endräkt Församlingens medlemsantal utgjorde vid årskiftet 112. Revisionsberättelsen visade, att inkomster och utgifter balanserat på en summa af kr. 6,997,69, hvaraf yttre missionen erhållit 1,025 kr., och erhöllo styrelsen och kassören full och tacksam ansvarsfrihet. Till föreståndare valdes pred. E. Forsberg och till v. förest. handl. O. Olsson, till ordförande O. Olsson och till v. ordf. sergeanten A. Ståhl. Till biträdande predikanter utsågos J. V. Larson, R. Löfgren och J. Gullman. Den gamla styrelsen, bestående af J. Johansson, G. Gunnesson, A. Södergren, J. Eriksson och A. Ståhl, omvaldes, samt till suppl. L. Djerfsson och R. Löfgren. Kapten J. Pettersson och hr E. Nordström utsågos till revisorer. Sedan val af krets- och söndagsskolföreståndare för församlingens samtliga söndagsskolor ägt rum, tillsattes ledare för ungdomsklassen och söndagsskollärare. En sjukbesökskomité bestående af fruarna Mina Larsson, Dahlgren, Emma Björkqvist, Hildur Karlsson och hr J. Gullman tillsattes, äfvenså en festkomité. Vidare bestämdes att söka kalla någon af de i Sv. Missionsförbundets tjänst anstälda väckelseevangelisterna för någon tid.
Efter förhandlingarna, som leddes af pred. Forsberg och gingo raskt undan, intogs gemensam supé. Sedan kören sjungit några nummer, afslöts mötet, som präglats af bästa endräkt och frid, med sång och bön.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 14 januari 1915
N:r 10

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *