Telegramportot nedsättes.

Sedan generalpoststyrelsen på därom gjord framställning medgifvit, att postföringen mellan Gotland och fastlandet finge af ångf. ab. Gotland tillsvidare bestridas med allenast fem turer i veckan i hvardera riktningen samt i följd häraf den dagliga postförbindelsen mellan Gotland och fastlandet upphör tillsvidare från och med 15 dennes, har k. befhde hos telegrafstyrelsen hemstält, att styrelsen måtte förordna, att den genom k. brefvet 5 okt. 1900 med däri genom k. brefvet 21 dec. 1906 stadgad ändring medgifna nedsättning af portot för telegrafkorrespondens mellan de å Gotland befintliga statstelegrafstationer, å ena sidan, samt telegrafverkets öfriga stationer, å andra sidan, skall tilllämpas från och med 15 innevarande januari.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 13 januari 1915
N:r 9

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *