Stadsfullmäktige

hade igår afton sitt första sammanträde för året, som i enlighet med gifvet uppdrag öppnades af öfverstelöjtnant Carl Bolin, hvilken med några ord hälsade samtliga ledamöter, särskildt de nyvalda, välkomna. Tal. uttalade därjämte den förhoppningen, att fullmäktiges förhandlingar fortfarande, liksom hittills, måtte präglas af ett godt samarbete. Flere viktiga ärenden, som väntade på sin lösning, låge på fullmäktiges bord, bl. a. frågan om brandväsendets ordnande och frågan om omorganisation af magistraten och drätselkammaren. Tal. hoppades, att de stora världshändelserna icke måtte verka hämmande på fullmäktiges arbete ???? att detta måtte få fortgå ostört till samhällets fromma.
Vid därefter anstäldt upprop befans det, att hrr Broander, de Jounge, Thorkelson och Wallér voro frånvarande. Deras anmälda förhinder godkändes.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 13 januari 1915
N:r 9

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *