Faststäldt reglemente för gasförbrukning.

Vid sitt senaste decembersammanträde beslöto stadsfullmäktige som bekant att återremittera till drätselkammaren för förnyad pröfning ärendet angående fastställande af reglemente för förbrukning af gas från det blifvande gasverket härstädes i anledning af framstälda anmärkningar mot reglementsförslaget dels af hr Danielson och dels af hr Broander.
Sedan kammaren med beaktande af dessa anmärkningar föreslagit några smärre redaktionella ändringar i reglementsförslaget, godkändes detsamma i sin helhet i går afton af stadsfullmäktige.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 13 januari 1915
N:r 9

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *