Släpp inga främmande in i ladugårdarna!

På framställning af medicinalstyrelsen har k. m:t under lördagen beslutat kungörelse innefattande förbud vid viss ansvarspåföljd, dels för den som innehar besättning af nötkreatur, svin, får eller getter, att till ladugård, stall eller annat rum, där kreatur eller foder förvaras, lämna tillträde åt kreatursuppköpare, slaktare eller annan person, hvilkens tillträde icke är undgängligen erforderligt för djurens skötsel eller vård, dels ock för den, hvilken sålunda ej må lämnas tillträde till dylikt rum, att dit bereda sig tillträde.
Detta förbud gäller dock icke de norrländska länen och Kopparbergs län.

Gotlands Allehanda
Måndagen 11 januari 1915
N:r 7

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *