Riksförsäkringsanstalten

har dagarna till regements- och kårchefer, rullföringsområdesbefälhafvare och stationsbefälhafvare utsändt en inom riksförsäkringsanstalten utarbetad P. M. rörande statens ersättningsskyldighet för kroppsskada ådragen under militärtjänstgöring.
Riksförsäkringsanstalten erinrar däri bl. a. om att anspråk på ersättning skall framställas inom två år efter det skadan skedde eller sjukdomen konstaterades. Det är af vikt, att undersökningen rörande uppkomsten af skada eller sjukdom, som ådragits under militärtjänstgöring, verkställes medan den skadade eller sjuke förtfarande är i tjänst. För att ersättning i anledning af sjukdomen skall utgå erfordras, att militärtjänstgöringen skall skäligen kunna anses ha bidragit till sjukdomens uppkomst eller utveckling. Det förhör och den utredning som verkställes af militär myndighet bör därför i dessa fall ske efter samråd med vederbörande militärläkare, så att de omständigheter utredas, som äro af vikt vid bedömandet, om militärtjänstgöringen bidragit till sjukdomen eller ej.
Vidare innehåller promemorien bestämmelser och råd angående ersättningsanspråk vid fall af tuberkulos.
Riksförsäkringsanstalten erinrar slutligen om att landstormsmännen i likhet med öfriga värnpliktige äro berättigade till ersättning i anledning af olycksfall eller sjukdom, som ådragits under militärtjänstgöring.

Gotlands Allehanda
Måndagen 11 januari 1915
N:r 7

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *