Bokhandelspriset är 2 kr.

Årsboken, som redigeras af kaptenen vid Kungl. Flottan Th. Fevrell, bjuder denna gång på ett innehåll, som i mångt och mycket är fullt som i mångt och mycket är fullt aktuellt. Den första artikeln, kommendörkapten Munthes Svenska flottan i Kielviken och andra händelser till sjöss under vårt krig med Danmark 1643-45, framhåller sjömaktens inflytande på krigets gång och därmed på landets öden för oöfverskådlig tid framåt – och än i dag gälla samma lagar som fordom. En klar öfverblick öfver engelska flottans styrka och organisation lämnas i artikeln. Något om engelska flottan af E. P., som är väl förtrogen med ämnet. – Det så mycket uppmärksammade och omdebatterade nutidsvapnet torpeden får sin särskilda utredande afhandling i kapitlet Den modärna torpeden och dess användning i sjökriget af H. Å-k, specialist på området.
Det innehållsrika häftet prydes af bilder af föreningens nyvordna två hedersledamöter general Gadd och f. d. landshöfding Svedelius, samt af framlidne skepparedaren Lundgren, hvarjämte förklarande kartor medfölja några af artiklarna.

Gotlands Allehanda
Lördagen 9 januari 1915
N:r 6

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *