Från landsbygden. Stånga.

Stånga, 7 jan.
Afliden åldring. Församlingens äldsta invånare, änkefru Engela Catharina Enström, efterlefvande maka till framlidne hemmansägaren Petter Enström, Hallegårda i Halla, afled trettondagen i sitt hem i Stånga i den höga åldern af 96 år.
Den aflidna tillhörde den gamla Dalströmska bonde- och spelmanssläkten, hvars insatser i den gotländska folkmusiken, enkannerligen fiolmusiken, under ardertonhundratalets första hälft torde vara för en hel del gamla i godt minne och för de för densamma närmare intresserade af ett senare släkte väl bekant, – en broder till den aflidna var framlidne skolläraren och klockaren i Halla Petter Dalström, på sin tid känd som en af mellersta Gotlands bästa fiolspelare, en gåfva, hvilken som bekant i hög grad öfvergått till sonen, nuvarande folkskolläraren i Hejde, Salomon Dalström.
Det glada spelmanslynnet låg den nu bortgångna visserligen i blodet, men det är detta till trots ett till det yttersta idogt arbete, till hvilket hon gick med glädje, ett nära sekellångt lifsverk för ett gotländskt bondehems rationella skötsel efter gammalt hedervärdt mönster, hvilket den gamla nu lämnar bakom sig.
Varmt intresserad för gammal god gotländsk hemslöjd, som den nu aflidna var, gaf hon ända in i sena åldern vackra prof på hvad hon härutinnan förmådde och tillerkändes vid utställningen i Visby 1904 medalj och penningpris för alster häraf som hon, då åttiosexårig, utfört.
En i allo redbar och präktig gotländsk kvinna af urgammal gotländsk stam, en sådan, hvaraf det numera ges så få, är det som gått bort.
Den bortgångna, sedan närmare tjugu år ånka, sörjes närmast af sonen, folkskolläraren J. P. Enström i Stånga, och två barnbarn.

Gotlands Allehanda
Fredagen 8 januari 1915
N:r 5

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *