Vårt idrottsplaneförslag.

Som bekant hvilar i stadsfullmäktige en motion af major E. Hellgren och dir. Ax. Danielson rörande anläggandet på östra Byrummet af en ändamålsenligt och modärnt inrättad idrottsplats, där våra unga idrottsmän skulle kunna bedrifva sina öfningar och gifva uppvisningar. För att få den bästa möjliga utredning af frågan ha motionärerna vändt sig till Svenska Centralföreningen för Idrottens Främjande, och denna har också på egenbekostnad låtit uppgöra ett omfattande förslag med plankarta jämte banindelning samt dräneringsförslag, höjdkarta med profiler och massberäkning med kostnadsberäkning. Härjämte har Centralföreningen stält i utsikt, att, om anläggningen med anslag från staden kommer till stånd, föreningen äfven kan bidraga till dessa kostnader med ett icke obetydligt belopp. Det af Centralföreningen genom ingeniör Otto Björlin uppgjorde förslaget har nu hitkommit och är för granskning öfverlämnadt till stadsingeniören Serboni. Förslaget är afsedt att kunna utföras i 3 bygnadsperioder, då engångskostnaderna skulle ställa sig väl höga. Förslaget hålles för intresserade tillgängligt å stadsingeniörskontoret, och vore det synnerligen önskvärdt, att idrottsmännen toge det i betraktande och delgåfve sina anmärkningar eller erinringar åt antingen stadsingeniören eller major Hellgren. Särskildt tacksam är man för idéer, som skulle kunna nedbringa kostnaden för första bygnadsperioden, men likväl tillåta banan att redan från början användas för träningsändamål.

Gotlands Allehanda.
Måndagen 4 januari 1915.
N:r 2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *