Småskollärarna och folkpensioneringen.

K. m:t har förordnat, att lärare och lärarinnor, som äro berättigade till understöd från småskollärares med flera ålderdomsunderstödsanstalt och som må entledigas från sin tjänst endast af sådana orsaker, som omförmälas i par. 33 mom. 2 af nådiga stadgan angående folkundervisningen i riket den 10 december 1897, skola t. v. och intill dess annorledes förordnas undantagas från afgiftsplikt enligt par. 5 i lagen om allmän pensionsförsäkring. Beslutet innebär, att alla de lärarinnor, som anstälts tills vidare och följaktligen inneha s. k. fastare anställning, äro befriade från afgiftsplikt. Däremot äro alla de lärarinnor, hvilkas anställning gäller blott för viss, i skolrådets protokoll angifven tid samt alla oexaminerade och alla gifta lärarinnor fortfarande skyldiga att erlägga allmän pensionsafgift.

Gotlands Allehanda.
Måndagen 4 januari 1915.
N:r 2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *