Militärbrefkortens användning.

Chefen för sjöförsvarsdepartementet har nu utfärdat närmare bestämmelser om användningen af militärbrefkort och kortbref för mobiliserade. Förmånen af fri postbefordran skall meddelas på så sätt, att till en hvar, som har rätt till och önskar begagna sig af desamma, utdelas högst tre gånger i månaden dessa brefkort eller kortbref.
Vederbörande militära befälhafvare skola i mån af behof rekvirera dessa från den postanstalt som i regel förmedlar deras tjänstepost. Tillsyn skall vidare utöfvas öfver att afsändarna på brefkorten och kortbrefven göra de anteckningar, som framgå af formulären på dem.

Gotlands Allehanda.
Måndagen 4 januari 1915.
N:r 2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *