Från sjön.

Engelska skonerten S:t Athens, kapten Masson, som strandade i fredags i närheten af Katthammarsvik, har nu af kustbefolkningen tagits af grund. Skonerten har fortsatt sin resa från Petersbung till Helsingör med last af råg.
— Engelska ångfartyget Douglas, fördt af kapten Cornforth, som 22 sistlidne Jwli afgick från Svineminde till Neder Kalix för att der intaga last af trävaror på England och som sedermera derifrån afgått, har, enligt telegram från Neder-Kalix af 4 dennes, med lots ombord, strandat vid inloppet till dervarande skärgård och lupit fullt af vatten. Man är sysselsatt med bergning af lasten, dock beror denna helt och hållet på väderleken. En del af däckslasten har gått förlorad. Bergnings- och dykeribolaget Neptuns ångfartyg Hermes har afgått till strandningsstället
— Engelska ångfartyget Salisbury, hemma i Hull, har den 5 dennes strandat å Segelskär i finska viken, men sedermera kommit flott. Närmare underrättelser saknas.
— Ångfartyget Jeddah strandade i tisdags vid Kop Gardafin i närheten at Aden på resa från Singapore till Jeddah med 593 pilgrimer ombord, at hvilka endast 18 räddades.
— Barken John Read från Halifax, lastad med plank, strandade i måndags vid Skärlöf å Ölands östra kust. Kustbefolkningen har gjort kontrakt om fartygets tagande af grund.
— Den 27 Juli ankommo till Rönne hamn 20 svenska fiskarbåtar med en medelfångst af at 300 valar sill hvardera således inalles 6,000 valar. Sillen, som var af utmirkt qvalité, såldes för 33 till 35 öre valen.
— Sibiriakovs Jenisejångare »Oskar Dickson passerade i förgår Hangesund i Norge under hård nordvestvind och hög sjö. Ångaren visade sig vara ett utmärkt sjöfartyg.
— Ångmndderverket Galten, som kantrade på sjön Boren 6 Juli, upptogs af Neptunbolaget i måndags afton och infördes till Motala. Nu återstår endast att upptaga kranen, hvilket tros vara verkstäldt på 3 dagar. Om dykeribolaget Neptun kunnat komma till platsen med sina största krafter, hade upptagningen sannolikt försiggått på lika många dagar, som nu erfordrats veckor, men de stora pontonerna voro för breda, att kunna gå genom kanalen. Den bergningskostnad, som af försiikringsbelaget Ägir skall utbetalas till dykeribolaget Neptun, uppgår till 8,000 kronor.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 13 Augusti 1880
N:r 65

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *