Från sjön.

Korvetten Eagenie med Gotlandshertigen ombord lemnade i fredags Köbenhavns redd och styrde söderut.
— Tvänne lustjakter, Hejd och Tryggve, hemmahörande i Norrköping, hitkommo i fredags samt afgingo härifrån i förgår till Stockholm.
— Ett större engelskt lustfartyg, Argo, hitkom igår qväll från Stockholm. Det prydliga fartygets egare med familj deltager i lustfärden.
— Skonerten Juno, hemma i Kullen och förd af kapten Olsson, har under resa från Shields till Stockholm med last af stenkol, 11 dennes uti Öresund varit i kollision med norska briggen Draupner, hemma i Lillesand och förd af kapten Thomsen, samt med bräckt klyfvarbom inlupit till Köbenhavn. Briggen, som var destinerad till Östersjön i balast, erhöll skador å skrofvet ofvan vavtnet.
— Sillfisket utanför Simrishamn, som bedrifves hufvudsakligast af fiskare från Blekinge, har under förra veckan varit ganska gifvande. Af 30 till 40 ekor och båtar ilandfördes somliga dagar mellan 4 till 5,000 valar, som säldes till ett pris, varierande mellan 30 och 50 öre valen, beroende af varans beskaffenhet och efterfrågan, och uppköptes till största delen af allmogen och af en mängd från när och fjerran kommande fiskhandlare. Äfven en mindre ångbåt från trakten af Ynsjö har för samma ändamål åtskilliga gånger besökt hamnen, och rörelson derstädes vid fiskbryggan har varit ganska liflig, isynnerhet under förmiddagen, då rörelsen stundom uppgått till trängsel.
— Ombord i norska hafrelastade skonerten Juliana, som, förd af skepparen O. Krige, på resa från Vasa till Köbenhavn, befann sig på höjden af Utklippan, inträffade i fredags, genom explosion af den i kajutan placerade lampan, en så häftig eldsvåda, att besättningen i AR nödgades lemna det brinnande fartyget åt sitt öde. Sedan Lybeckerångaren Afrika, förd af skepparen P. H. Karstedt, på resa från Leer i Hannover till S:t Petersburg med jern, anländt till stället för olyckshändelsen och upptagit den nödstälda besättningen, lyckades det att, sedau skonertens stormast blivit kapad, begränsa elden och bogsera fartyget till Kalmar, hvilket, efter utlossning ar lasten, kommer att der reparera lidna skador.
— Till Kockumska varfvet i Malmö ankom i torsdags ångaren Jylland kapten Schnicker, eskorterad af dykeribolaget Neptuns ångare Hermes. Jylland blef för kort tid sedan öjfverseglad af ryska pansarfregatten Kremlb utantör Hogland och infördes derifrån till Helsingfors, der dess last at 20,000 tunnor hafre blifvit lossad. Fartyget bär mycket tydliga spår af sammanstötningen, i det Kreml, som träffat detsamma bredvid stäfven på styrbords sida, nästan har borttagit hela förstäfven samt skadat framskeppet betydligt. Till lycka för fartyget fans ect vattentätt skott akter om den skadade delen, hvilket var i stånd att motstå vattentrycket, och detta skott blef i Helsingfors ytterligare förstärkt, så att fartyget utan någon svårighet kunde göra sin resa till Malmö på den jämförelsevis korta tiden af 58 timmar. Jylland skall nu repareras vid Kockums mekaniska verkstad derstädes.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 Juli 1880
N:r 60

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *