Kungörelse.

Ansökningar om tillstånd till skogsavverkning, avseende avverkningsåret 1 juni 1915—31 maj 1916, böra inlämnas till skogsvårdsstyrelsen euer vederbörande skogsvårdskommitté före dem 1 juli 1915, på det att plan för länsjägmästarens verksamhet må kunna i god tid appgöras. Huruvida och under vilka villkor ansökning, som efter denna tid inkommer, må föranleda någon åtgärd, blir beroende av styrelsens prövniog, viljande styrelsen särskilt erinra därom, att ansökningar rörande avverkning å hemman med ringa eller mindre god skogstillgång må i vederbörlig tid insändas för att kunna upptagas till prövning. Blanketter tillhandahållas hos skogsvårdskommittéerna och i skogsvårdsstyrelsens expedition, där länsjägmästaren träffas säkrast lördagar klockan 10—3.
Skogsvårdskommittéerna torde snarast möjligt till skogsvårdsstyrelsens expedition insända rekvisition å erforderliga blanketter.
Före. den 1 juli böra ävenledes ansökningar om biträde av skogsvårdsstyrelsens tjänstemän för utförande av dikningar, gallringar, tillväxtoch avverkningsberäkningar m, m. vara inlämnade.
Wisby den 25 maj 1915.
Å skogsvårdsstyrelsens vägnar:
Carl Bolin.
Ragnar Melin.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 Juni 1915
N:r 138

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *