Våra ruiners vård.

Sedan k. m:t genom särskilda bref 2 November 1836 och 27 Februari 1863 förklarat, att de årliga tomtören eller byresmedel, som inflöte för härvarande hospitals då tillhöriga tomter, skulle användas till bekostande af underhåll och vård af kyrkoruinerna och den staden omgifvande ringmuren, samt att närmaste vården deraf skulle tillhöra hospitalsdirektionen samt öfverinseendet öfver så väl ringmuren som kyrkoruinerna tillhöra vitterhets-, historie- och antiqvitetsakademien, under det att den af berörda hyresmedel bildade ruinkassan för berörda ändamål skildes från hospitalsfonden och stäldes under öfverinseende af bemälda akademi, dit årsrväkningen borde af hospitalsdirektionen för granskning insändas, samt vidare genom k. brefvet 12 Maj 1876 hospitalens fastigheter och öfriga tillgångar med vissa undantag blifvit indragna till statsverket, hvadan kronan såsom numera innehafvare af hospitalets rätt öfvertagit så väl åtskilliga mot tomterna 1874 utbytta stadsjordar som de icke Bortbytta tomterna, så hade sist församlade riksdag, efter det k. m:t 9 sistlidne Januari förordnat, att ruinkassan skall till vitterhets-, historie: och antiqvitetsakademiens förvaltning och redovisning öfverlemnas, i enlighet med k. m:ts derom gjorda framställning, beslutit, att ett mot tomtören och arrendeafgifter af i fråga varande till statsverket indragna fastigheter i jemnadt tal svarande belopp af 450 kronor skulle, såsom ersättning för ruinkassans inkomster af dessa lägenheter, såsom reservationsanslag från och med år 1881 å riksstatens åttonde hufvudtitel under bemälda akademi uppföras, för att till Visby ruiners vård och underhåll användas.
Vid föredragning 28 sistlidne Maj af riksdagens ofvan omförmälda beslut har k. m:t förordnat, att förenämda akademi, som till följd af beslutet 9 sistlidne Januari har att från hospitalsdirektionen mottaga ruinkassan till förvaltning, för framtiden eger ombesörja att ruinerna varda på lämpligt sätt vårdade och underhållna, för hvilket ändamål k. m:t jämväl stält det af riksdagen nu beviljade årliga anslag till akademiens förfogande, att i mån af behof dertill användas mot redovisning.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 Juli 1880
N:r 53

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *