Från sjön.

Här hemmahörande skonärten Karl, kapt. Höglund, inkom hit i förgår på f.m. från Liibeck med styckegods. Fartyget, som haft en svår resa under regn och tjocka, påseglades kl. ½ 3 f.m. 8 dennes af ett obekant fartyg, hvarvid »Karls» babordssida delvis blef ram” ponerad. Påseglingen egde rum mellan Utklippans fyr och Ölands södra udde.
Det andra fartyget, sem af den starka tjoekan ej tydligt kunde skönjas, antager man dock vara ett svenskt, enär några af våra mustiga eder hördes från detsamma. Det obekanta fartyget försvann strax derefter i tjockan.
Skonerten Karl undergår här reparation och afgår sedan till England.
— Till Oxelösnnd inkom i lördags briggen Benjamin Mollén, kapten Månsson, för att lasta jernmalm till England.
— På norska kusten vid Lister strandade under snötjocka 4 April på eftermiddagen danske ångbåten »Horsa», stadd på resa med kreaturslast till England. En del kreatur äro räddade. Besättningen hade lemnat fartyget. Natten deretter strandade tyske ångaren »Fortuna» i närheten at Soggendal. Fartyget sjönk efter 2 timmar. Kaptenen och manskapet räddade sig i båtarne.
— Svenske fiskare ha i närheten af Arendal »bergat» en död hval, som de inbogserade till staden och sålde för 500 kr.
— Ångfartyget Nordstjernan skall i öfvermorgon afgå från Stockholm till Sundsvall och Hernösand.
— Ålandshaf blef isfritt 5 dennes.
— Torsdagsmorgonen strandade vid Skåre i tjocka briggen »Sofia Karolina», kapten Nordfelt, hemma i Allerum, på resa från Malmö till Riga, med barlast af 500 tonnor cement.
Genom hjelp’af Svitzers bergningsångare »Öresund» blef fartyget samma dag flott och uppbogserades till Trelleborgs redd, hvarest det ännu qvarligger.
— Sjöfarten på Gefle har öppnats i denna vecka.
— Ångaren »Karlshamn», som skadats i botten vid Tjurkö, upptogs i onsdags på slipen i Ystad. — Ystadsskeppet »Sylfid» afgick nyligen från Nantes till Guadeloupe.
— Skeppet »Pater», tillhörigt Vesternorrlands rederirktiebolag, strandade i tisdags vid Irlands kust och gick helt och hållet förloradt. Besättningen räddades. Fartyget var försäkradt för 135,000 kronor.
— Ångaren »Nordenskiöld», som strandade sistl. Augusti vid japanesiska ön Jesso lär åter hafva blifvit flott, och hr Sibiriakoff, egaren, ämnar låta fartyget försöka hemresan vesterat.
— Ångaren »Gestrikland» ankom från Ljusne till Stockholm i förgår.
— Svenska skonertskeppet »Gustaf» och danska skejpet »Pallas» afseglade i tisdags från Skutskir, dit skonerten »Klara Josefina» från Skåne samma dag anlände.
— Fyrfaryget »Gruudkallen» utlades i förgår utanför grundet af samma namn öster om Gräsön vid inloppet norr ifrån till Ålands haf.
— Engelska briggen »Spring Flower», från Newcastle destinerad till Stockholm med stenkolslast, strandade 9 dennes vid Thisted på Jutland.
— Skonerten »Kårl Olof», hemmahörande i Ekenäs vid Kalmar, har för 9,500 kronor sålts till handlanden P. Larsson i Landskrona.
— Isen i Öregrundsgrepen har nu sönderspräckts och drifvits ut åt sjön.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 April 1880
N:r 31

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *