Genom öppen, frivillig auktion,

som blir förrättad tisdagen den 27 April, låter f. hemmansegaren A. P. Björkander i Martebo till den högstbjudande försälja sin här i staden egande fastighet, Jus och tomt nr 161 i Klinterotans 4 qvarter. Af köpeskillingen skall 1/6:del erläggas kontant vid klubbslaget, om så fordras; kunnande de derefter äterstående 5/6:delarne få innestå, mot antaglig säkerhet, någon längre tid, som säljaren gerna lämpar efter reel köpares beqvämlighet. Pröfningsrätt öfver blifvande högsta anbudet, jämte rättighet att antaga eller förkasta detsamma, förbehålles. Närmare underrättelser vid auktionstillfället.
OBS. Anktionen kommer att försiggå i det ofvanuppgifna huset kl. 12 middagen.
Visby den 8 April 1880.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 April 1880
N:r 31

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *