Från sjön.

Slupen »Bröderna» anlände 27 sistl. Mars till Oxelösund och aflemnade kornlast för grosshandlar Thomées räkning samt afgick derifrån 4 dennes.
— »Sofia» utgick 2 dennes från Vestervik för att sönderbryta istäcket i Verkebäcksviken och såmedels öppna farleden till Gunnebo och Verkebäck för de fartyg, som väntat att få afgå dit.
— Stralsondsbriggen »Johanna Kreft», kapten Wilken, strandade 5 dennes på Falsterboref. Fartyget, lastadt med ekstäfver, sprang läck och vattenfyldes. Helsingborgs-briggen >Karolina>, kapten Larsson, som afseglade för flere veckor sedan, med destination till England, har icke sedan afhörts, oaktadt ett annat fartyg, skonerten »Lisboa», kapt. Svensson, som samtidigt utgick, för mera än en vecka sedan återkommit till Landskrona. Svårt väder rådde på utresan.
— Från Öregrund skrifves, att 4 dennes lågo ännn alla fjärdar och vikar betäckta med fast is.
— Ångbåtsförbindelsen mellan Vestervik och Stockholm börjades i tisdags med ångaren Tjust.
— Bergningsarbetet med Söderhamn II har sedan tredjedag påsk fortgått. Å fartygets fördäck äro af ångfartyget Hero ombordsatta 3:ne ångpumpar; akterrummet undersöktes häromdagen medels pumpning, och ingaf denua undersökning godt hopp om bergningen. Schefen för bergningsbolaget, kapten Hillerström, besökte nyligen Söderhamn i afsigt att anskaffa materiel i och för stensprängning och rensning, hvarigenom nödigt djup för pontoners anbringande å fartygets sidor kunde erhållas. Dessa pontoner ligga nu färdiga i Stockholm för att af bolagets ångare Poseidon hitföras så fort isförhållandena det medgifva.
Akterskeppet har nedgräft sig 3 foti gruudet, och stenar hafva böglat in plåten, som är af ovanligt god beskaffenhet, så att icke ens en spricka der kunnat upptäckas. Maskinrummet deremot tros vara alldeles förstördt.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 April 1880
N:r 30

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *